Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

Zastanawiasz się jak rozpocząć swój pierwszy rok? – nie zwlekaj, zapisz się na ŚwieŻAKa!


ŚwieŻAK – obóz adaptacyjny przeznaczony dla nowo przyjętych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wyjazd trwa 7 dni, podczas którego możecie nie tylko poznać miasto Kraków, ale także zawrzeć nowe, niezapomniane znajomości, spędzić czas w górach oraz przede wszystkim wdrożyć się w życie studenckie. Projekt organizowany jest nieprzerwanie od 10 lat.


Obóz odbywa się w terminie 29.08 – 04.09.2019


Pierwszy dzień spędzamy na wspólnym poznawaniu Krakowa i naszej uczelni, natomiast pozostałe 6 dni - w ośrodku wczasowym „Hawrań” w Murzasichlu niedaleko Zakopanego.


Gwarantujemy mile spędzony czas, wiele atrakcji oraz szkoleń, które pozwolą wam dowiedzieć się więcej o studiach jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego.


Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę  - https://bit.ly/2Jz1TAA  

Lub zapisz się już teraz! - https://bit.ly/2ScjqTe


Możecie nas również spotkać na kampusie UEK przed pawilonem G w dniach 15-17.07 oraz 23-24.07 w godzinach 9 – 15.

Czekamy na Was!

 

8 lipca 2019 rozpoczyna się rekrutacja do Szkoły Doktorskiej UEK.

Szkoła Doktorska UEK kształci doktorantów w zakresie trzech dyscyplin z dziedziny nauk społecznych, są to:


  • Ekonomia i finanse,
  • Nauki o polityce i administracji,
  • Nauki o zarządzaniu i jakości.

Programy kształcenia zostały przygotowane z myślą o możliwie zindywidualizowanym i odzwierciedlającym zainteresowania naukowe doktorantów procesie kształcenia.

 

Od początku kształcenia w Szkole Doktorskiej UEK rozwój naukowy każdego doktoranta będzie przebiegał przy wsparciu ze strony opiekuna naukowego, a po zatwierdzeniu przygotowanej wraz z nim koncepcji pracy doktorskiej promotora.

 

Programy kształcenia obejmują zajęcia:

  • związane z dyscypliną naukową, w ramach której prowadzony jest dany kierunek kształcenia,
  •  rozwijające umiejętności prowadzenia prac badawczych i aplikowania o granty,
  • rozwijające umiejętności dydaktyczne - przygotowujące doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego (w tym praktyki dydaktyczne),
  • z zakresu etyki naukowej oraz ochrony własności intelektualnej,
  • przedmioty do wyboru z określonego obszaru tematycznego,
  •  seminaria.

Zgłoszenia rekrutacyjne i szczegółowe informacje dostępne za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego: https://irk.uek.krakow.pl/pl/

 

System rekrutacyjny do Szkoły Doktorskiej zostanie uruchomiony dnia 8 lipca 2019 w godzinach popołudniowych.

Katedra Towaroznawstwa Żywności zaprasza do udziału w II edycji studiów podyplomowych "Menedżer Produktów Żywnościowych"!
Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone będą przez wykładowców z Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem UEK oraz praktyków. Na zakończenie słuchacz otrzyma dyplom ukończenia studiów oraz certyfikat FMEA.

Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 trwa do 30 września 2019 roku.

Wszelkie szczegóły na stronie internetowej: spmpz.uek.krakow.pl

Jeśli mają Państwo pytania związane ze studiami podyplomowymi, prosimy kierować je na adres: spmpz@uek.krakow.pl

Serdecznie zapraszamy!

Od roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Gospodarki i Administracji Publicznej UEK zostanie uruchomiona Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna (WISE WGAP) oparta na kształceniu metodą tutoringu.

 

 

Metoda tutoringu ma długą tradycję osadzoną w doświadczeniach systemu tutorialnego na uniwersytetach w Oksford i Cambridge. Tutoring wykracza poza tradycyjne formuły zajęć w formie wykładów, ćwiczeń czy konwersatoriów. Opiera się na  indywidualnej relacji mistrz - uczeń,  czyli tutor - student,  budowanej przez okres dwóch lub trzech semestrów studiów, dzięki wspólnym, cyklicznym spotkaniom – tutorialom. Indywidualny plan kształcenia ma na celu zintensyfikowany, wielowymiarowy i zintegrowany rozwój studentów.

Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna na Wydziale GAP (WISE WGAP) umożliwi studentom:

·         rozwijanie zainteresowań́ naukowych,

·         poszerzanie horyzontów,

·         rozwój umiejętności tj. np.:

o   krytyczna analiza tekstu,

o   synteza, logiczne  wnioskowanie, sztuka argumentacji,

o   komunikacja,

o   autoprezentacja.

Kim jest tutor?

Tutor to osoba, która pełni funkcję doradcy, indywidualnego opiekuna studentów. Jego zadaniem jest pobudzanie studenta do podejmowania ambitnych wyzwań i tematów. Pomaga w opracowywaniu indywidualnych celów i programów tutoriali zgodnych z zainteresowaniami studenta. Spotyka się  cyklicznie ze studentem, wspierając jego rozwój poprzez dyskusje, zadania domowe, eseje, projekty, które są fundamentem do wspólnych dyskusji. Tutor wspiera indywidualną pracę studenta, a także weryfikuje jej efekty.

O WISE:

·         WISE jest prowadzona na I i II stopniu studiów stacjonarnych. Trwa odpowiednio: 3 ostatnie semestry na studiach I stopnia oraz 2 ostatnie semestry na studiach II stopnia.

·         Postępowanie rekrutacyjne polega na złożeniu podania o przyjęcie na Wydziałową Indywidualną Ścieżkę Edukacyjną wraz z:

o    listem motywacyjnym,

o   zaświadczeniem o średniej z dotychczasowych semestrów studiów (minimum 4,0),

o   ewentualnymi listami polecającymi.

·         Limit przyjęć w ramach WISE jest ustalany na każdy rok akademicki, z zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć 15 osób na studiach I stopnia oraz 10 na studiach II stopnia.

Szczegóły dotyczące postępowania rekrutacyjnego ukażą się na stronie Wydziału GAP  w nowym roku akademickim.

Zapraszamy do składania wniosków o granty na dofinansowanie najlepszych inicjatyw badawczych dotyczących czwartej rewolucji przemysłowej. Wyniki badań naukowych prowadzonych w ramach grantu mają stanowić uzupełnienie realizowanej w projekcie REV 4.0 agendy badawczej i przyczyniać się do rozwoju nauki oraz owocować punktowanymi publikacjami.

W pierwszym konkursie o granty zdefiniowano 7 tematów badawczych, w oparciu o które należy przygotować koncepcję badań ubiegających się o grant z REV 4.0.

 

CHARAKTER KONKURSU:

otwarty, pierwszy nabór wniosków od 19 czerwca 2019 r. do 19 lipca 2019 r. W I konkursie zakłada się przyznanie max. 12 grantów.

WYSOKOŚĆ GRANTU: do 20 000 zł na jedną inicjatywę badawczą.

WNIOSKODAWCY:

·         pracownicy badawczy UEK i innych instytucji naukowo-badawczych (z wyjątkiem osób zatrudnionych w projekcie REV 4.0),

·         pracownicy badawczo-dydaktyczni UEK i innych instytucji naukowo-badawczych (z wyjątkiem osób zatrudnionych w projekcie REV 4.0),

·         doktoranci UEK.

RODZAJ WNIOSKÓW:

·         indywidualny (dotyczy pracowników UEK),

·         zespołowy (do 3 osób, w tym pracownik UEK).

Więcej informacji, w tym Regulamin, znajdą Państwo na stronie projektu: https://rev4.uek.krakow.pl/.

 

Konkurs realizowany w ramach projektu „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022.

Szanowni Państwo,

od października 2019 r. rozpocznie się nowy, czteroletni program doktorancki - Quantitative psychology and economics. Oferuje on studentom z kraju i zagranicy unikalną możliwość prowadzenia nowatorskich badań w dynamicznie rozwijającej się interdyscyplinarnej dziedzinie łączącej psychologię, nauki ekonomiczne oraz matematykę. Przygotowuje doktorantów do kariery naukowej oraz pracy w jednostkach badawczych sektora prywatnego.

Inicjatywa Quantitative psychology and economics realizowana jest w ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, jako wspólny projekt trzech wiodących wydziałów: Nauk Ekonomicznych, Psychologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Program skierowany jest do kandydatów różnych dyscyplin, posiadających gruntowne wykształcenie w dziedzinie psychologii, ekonomii, neurologii lub dziedzin pokrewnych, zwłaszcza do osób, które wykazują zdolności analityczne, a także przejawiają zainteresowanie badaniami behawioralnymi.

Oferowany program jest bezpłatny dla wszystkich przyjętych kandydatów, niezależnie od ich narodowości. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają comiesięczne stypendium oraz środki finansowe na prowadzenie własnych badań.

Ostateczny termin składania dokumentów upływa 22 lipca br.

*Więcej 
informacji:*<
https://www.wne.uw.edu.pl/pl/dla-kandydatow/studia-iii-stopnia/doctoral-program-quantitative-psychology-and-economics/>https://www.wne.uw.edu.pl/pl/dla-kandydatow/studia-iii-stopnia/doctoral-program-quantitative-psychology-and-economics/

*Kontakt:*Koordynator dr hab. Michał Krawczyk, prof. UW, WNE. E-mail: 
<
mailto:mkrawczyk@wne.uw.edu.pl>mkrawczyk@wne.uw.edu.pl

Informujemy, że Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk powołał w skład Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie na kadencję 2019-2022 pracowników Katedry Gospodarki Regionalnej tj. prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól; dr inż. Artur Hołuj, dr Piotr Lityński oraz pracownika Katedry Administracji Publicznej dr. Michała Kudłacza.


Zespół Zadaniowy zajmuje się debatą naukową oraz tworzeniem podstaw paradygmatycznych głównie w zakresie zagospodarowania przestrzennego, zrównoważonego rozwoju i systemów zintegrowanego planowania rozwoju.

Informujemy, że  Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przyjęło dra hab. Piotra Pawła Małeckiego, prof. UEK w poczet członków Komisji Gospodarki Wodnej Oddziału PAN w Krakowie na kadencję 2019-2022.Powołany jest Kierownikiem Zakładu Ekonomiki Ochrony Środowiska z Katedry Polityki Przemysłowej i Ekologicznej UEK.

Serdecznie gratulujemy!

Miło nam poinformować,

 

że Pani mgr inż. Magdalena Sikorska zajęła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską na temat rynku walutowego, organizowanym przez Currency One S.A. (operator platformy wymiany walut Walutomat.pl). Jej praca "Znaczenie transakcji swap w ewolucji polskiego rynku walutowego i rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych stóp procentowych" została napisana pod kierunkiem naukowym prof. nadzw. UEK dr hab. Roberta Wojciecha Włodarczyka.

 

Uzyskała wysokie uznanie Kapituły Konkursu ze względu na ambitny temat, rzadko poruszany w literaturze, a faktycznie ważny dla rynku walutowego oraz przeprowadzenie rzetelnych i wnikliwych badań. 

 

Wyróżniona jest absolwentką kierunku Ekonomia (Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna) i obecną doktorantką Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK

 

Serdecznie gratulujemy laureatce konkursu i jej promotorowi!

 

Zapraszamy również do udziału w drugiej edycji konkursu.

Więcej informacji odnajdą Państwo na stronie internetowej: 

https://www.walutomat.pl/landing/pracadyplomowa/"

Katedra Makroekonomii oraz Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych serdecznie zapraszają na 2. edycję międzynarodowej konferencji naukowej

 

„Workshop on Macroeconomic Research”,

 

która odbędzie się w dniach 25 i 26 czerwca 2019 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 

„Workshop on Macroeconomic Research” to pierwsza w Krakowie międzynarodowa konferencja o charakterze warsztatowym w zakresie makroekonomii teoretycznej i empirycznej oraz modeli ekonometrycznych. Celem konferencji jest spotkanie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie grupy ekonomistów, zarówno kilku z dużym dorobkiem naukowym, jak i przynajmniej kilkunastu wchodzących w badania na poziomie międzynarodowym (aspirujących do publikowania w renomowanych czasopismach) i stworzenie im przestrzeni do wymiany poglądów na temat mocnych i słabych stron prowadzonych badań. „Workshop on Macroeconomic Research 2019” stanowi kontynuację konferencji zorganizowanej w 2018 r.

W tegorocznej edycji przewidziane są dwa godzinne wykłady wybitnych specjalistów w zakresie modelowania ekonomicznego (wykłady zaproszonych ekspertów), a także kilkanaście półgodzinnych referatów, zgłaszanych przez pozostałych uczestników.

 

Honorowy patronat nad konferencją objął JM Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uczestnictwa w konferencji na stronie macro.uek.krakow.pl.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

Prof. UEK dr hab. Marek A. Dąbrowski

Kierownik Katedry Makroekonomii

 

Prof. dr hab. Jacek Osiewalski

Kierownik Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na warsztaty "ERC Mentoring Initiative", organizowane w dniach 14-15 czerwca br. przez Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen - IWM) oraz Polską Akademię Nauk.

Warsztaty są skierowane do naukowców reprezentujących dziedziny humanistyczne i społeczne, którzy planują aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Starting i Consolidator, czyli będących odpowiednio od  2 do 7 lat oraz od 7 do 12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.

Spotkanie jest poświęcone dopracowaniu koncepcji projektu badawczego, który naukowiec zamierza przedstawić we wniosku projektowym ERC. Podczas dwudniowej serii spotkań, kandydaci do grantów ERC będą mogli zaprezentować pomysł badawczy, a także skonsultować go z ekspertami. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim. Udział jest bezpłatny.

Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu na warsztaty do Wiednia, zaś Stacja Naukowa PAN w Wiedniu zapewnia uczestnikom nocleg. Liczba uczestników jest ograniczona, PAN dysponuje 5 miejscami na warsztatach dla uczonych, którzy planują aplikowanie o granty ERC z dowolną polską jednostką naukową.

Rejestracja na warsztaty jest możliwa do 19 maja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem: https://forms.gle/GXvtSoY7rojHfhC4A
Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach najpóźniej do 24 maja.
Więcej informacji: https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2604-warsztaty-erc-mentoring-initiative-w-wiedniu-14-15-czerwca-2019. Wydarzenie jest wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Listopad 2018

 

30 listopada 2018 roku

www.e-prawnik.pl

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019!

___________________________________________________________________________

28 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków

dr Michał Kudłacz z UE w Krakowie o wyzwaniach gospodarki przyszłości.

___________________________________________________________________________

26 listopada 2018 roku

TVP Kraków

dr Krzysztof Machaczka Protest przeciwko wysokim cenom paliw

___________________________________________________________________________

23 listopada 2018 roku

Gazeta Wyborcza

Afera KNF to nie wypadek przy pracy
Rozmowa z prof. Andrzejem Wojtyną wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

___________________________________________________________________________

22 listopada 2018 roku

www.sadeczanin.info

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce już za nami

___________________________________________________________________________

21 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Rozmowa o ekologii i gospodarce z prof. Łukaszem Mamicą z UE w Krakowie.

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

Dziennik Gazeta Prawna

Miasto-Idea: mechanizmy rozwoju

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

ww.bs.net.pl

Nagrodzona najlepsza praca doktorska jest o bankach spółdzielczych

___________________________________________________________________________

19 listopada 2018 roku

www.gu.com.pl

UKNF: Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę doktorską

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Prof. Piotr Augustyniak z UE w Krakowie o obchodach święta niepodległości.

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

www.krakow.wyborcza.pl

Prof. Jacek Purchla: Kraków w niepodległej Polsce zrobił karierę

 

Październik 2018

 

30 października 2018 roku

www.naukawpolsce.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Dziennik Polski

Ministerialne wsparcie dla uczelni w regionie

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Polskie Radio 24

Dofinansowanie otrzymają uczelnie regionalne od MNiSW.

Rozmowa z Jarosławem Gowinem

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Gazeta Ubezpieczeniowa

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.dziennikpolski24.pl

www.gazetakrakowska.pl


Kraków. Ministerialne wsparcie dla dwóch regionalnych uczelni

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.centrumprasowe.pap.pl

MNiSW: pieniądze dla regionów. Które uczelnie dostały dofinansowanie? (komunikat)

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pulshr.pl

Popłyną pieniądze z resortu nauki do uczelni regionalnych

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.radiokrakow.p l

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.krakow.tvp.pl

Uniwersytet Ekonomiczny najwyżej oceniony; otrzyma 12 mln zł

 

Lipiec 2018

__________________________________________________________________________________

11 lipca 2018 roku
www.e-mielec24.pl
Konferencja naukowa - Perspektywy Rozwoju Polski w Warunkach Integracji Europejskiej

__________________________________________________________________________________

10 lipca 2018 roku
www.radiokrakow.pl
Spór o Brexit może zagrozić przyszłości Polaków na Wyspach?
Rozmowa z doktorem Marcinem Kędzierskim

__________________________________________________________________________________

5 lipca 2018 roku
www.pibr.org.pl
Polska Izba Biegłych Rewidentów partnerem XIV kongresu MBA w Krakowie

__________________________________________________________________________________

1 lipca 2018 roku
Personel i Zarządzanie
dr Anna Dolot
: Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z

__________________________________________________________________________________

  

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip