Uniw III Wieku

A A A drukuj

Regulamin

Załącznik
do Uchwały Senatu
nr 15/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku

 

REGULAMIN UNIWERSYTETU  TRZECIEGO  WIEKU
W  UNIWERSYTECIE  EKONOMICZNYM  W  KRAKOWIE

§ 1

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) prowadzi działalność w dziedzinie edukacji (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych), kultury i zdrowia oraz profilaktyki gerontologicznej na rzecz emerytów i rencistów.

2. Słuchaczem UTW może zostać osoba:

   1) mająca w roku kalendarzowym, w którym zgłosiła się do UTW, ukończony 55 rok życia, a w przypadku wolnych miejsc również osoba młodsza,
   2) legitymująca się wykształceniem minimum średnim.

§ 2

Misją i rolą UTW jest w szczególności:

1) dbałość o zachowanie i powiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych,

2) edukacja ustawiczna seniorów poprzez:

   1) prowadzenie wykładów z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym uwzględnieniem nauk ekonomicznych,
   2) organizowanie rozszerzających wiedzę specjalistycznych zajęć seminaryjnych,
   3) organizowanie lektoratów języków obcych,
   4) organizowanie zajęć warsztatowo-treningowych kształtujących postawy i rozwijających umiejętności przydatne ludziom starszym w funkcjonowaniu w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej,

3) rozwijanie sprawności fizycznej słuchaczy, pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów,

4) aktywizacja społeczna seniorów poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy w ramach społeczności Uczelni,

5) umożliwienie działania kół zainteresowań prowadzonych przez samych słuchaczy lub specjalistów z różnych dziedzin.

§ 3

1. Działalnością bieżącą w zakresie funkcjonowania UTW kieruje Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego powołuje Rektor spośród nauczycieli akademickich Uczelni.

2. Do obowiązków Kierownika, o którym mowa w ust.1, należy w szczególności:

   1) ustalanie planów i programów zajęć, w porozumieniu z prowadzącymi je osobami,
   2) organizowanie zajęć i ich obsługi administracyjnej, a także ich rozliczanie,
   3) uzgadnianie z władzami Uczelni i jednostkami organizacyjnymi spraw związanych z funkcjonowaniem UTW,
   4) reprezentowanie Uczelni na zewnątrz w zakresie spraw związanych z UTW,
   5) opracowywanie planów oraz sprawozdań z działalności UTW.

3. Kierownik, o którym mowa w ust.1, ponosi odpowiedzialność materialną za gospodarkę finansową związaną z funkcjonowaniem UTW oraz odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie.

§ 4

1. Zapisy na poszczególne kursy w ramach UTW prowadzone są w miejscu wskazanym każdorazowo przez Kierownika.

2. W celu dokonania zapisu, kandydat na słuchacza musi dostarczyć następujące dokumenty:

   1) kopię dokumentu poświadczającego posiadanie średniego wykształcenia,
   2) kwestionariusz kandydata na słuchacza

oraz okazać:

3) dowód osobisty, w celu dokonania identyfikacji oraz weryfikacji wieku.

3. Od kandydatów pobierana jest opłata wpisowa za każdy semestr.

4. Wysokość opłaty wpisowej oraz opłat za poszczególne kursy i zajęcia, a także terminy wnoszenia opłat, określane są przez Kierownika przed rozpoczęciem każdego kursu, z tym zastrzeżeniem iż maksymalna opłata za poszczególne kursy i zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie może przekraczać połowy opłaty za kursy i zajęcia prowadzone bez wykorzystywania tych metod lub technik.

5. Informacje w zakresie, o którym mowa w ust.1 i ust.4, zamieszczane są na stronie internetowej Uczelni.

6. Uczelnia nie zwraca opłat za zajęcia, na których słuchacz nie był obecny.

7. W przypadku rezygnacji słuchacza z uczestnictwa w zajęciach, zostanie mu zwrócona proporcjonalna część opłaty, po potrąceniu opłaty za zajęcia, które odbyły się do momentu złożenia przez słuchacza stosownego oświadczenia na piśmie.

8. Zwrot opłaty nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o rezygnacji lub zostanie wypłacony w Kasie UEK.

§ 5

1. Słuchacze UTW otrzymują indeks, w którym prowadzący zajęcia dokonują wpisów poświadczających udział słuchacza w zajęciach. Powyższe nie dotyczy kursów i zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. Indeks pozostaje własnością słuchacza.

3. Poszczególne grupy słuchaczy, skupione w ramach określonych kursów, wybierają swoich przedstawicieli, którzy reprezentują ich interesy wobec władz Uczelni i Kierownika, o którym mowa w §3.

§ 6

1. Oprócz uczestnictwa w ramach UTW w zajęciach, w tym kursach i zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, słuchacz UTW ma prawo do:

   1) uczestniczenia na zasadach wolnego słuchacza we wszystkich wykładach prowadzonych w Uczelni, przy czym możliwość ta każdorazowo uwarunkowana jest dostępnością wolnych miejsc w sali wykładowej,
   2) korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, na zasadach określonych dla studentów UEK,
   3) składania wniosków w zakresie funkcjonowania UTW, za pośrednictwem przedstawicieli, o których mowa w §5 ust.3.

2. Do obowiązków słuchacza UTW należy:

   1) przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu,
   2) przestrzeganie regulaminu Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
   3) aktywnego uczestniczenie w zajęciach i realizacja celów UTW,
   4) dbanie o dobre imię Uczelni i godność słuchacza UTW,
   5) terminowe wnoszenie opłat za zajęcia i kursy w ramach UTW,
   6) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i koleżeńskiego oraz obyczajów akademickich.

3. Słuchaczowi nie wolno wprowadzać na zajęcia z języków obcych, zajęcia ruchowe i inne ewentualnie uruchomione kursy osób trzecich (krewnych, znajomych itp.).

§ 7

Słuchacz zamierzający brać udział w zajęciach ruchowych (gimnastycznych) i turystyczno-rekreacyjnych zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranym rodzaju zajęć lub własnego pisemnego oświadczenia o braku takich przeciwwskazań.

§ 8

1. Po zakończeniu określonego kursu w ramach UTW słuchacz otrzymuje Dyplom poświadczający uczestnictwo w zajęciach, a w przypadku kursów lub zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - Certyfikat poświadczający uczestnictwo w zajęciach.

2. Dyplom, o którym mowa w ust.1, wystawiany jest na podstawie wpisów w indeksie słuchacza.

3. Wpisy w indeksie poświadczające uczestnictwo w wykładach słuchacze uzyskują na podstawie podpisu na liście obecności.

4. Warunkiem uzyskania Dyplomu jest uczestniczenie w co najmniej 70 % wykładów.

5. Certyfikat o którym mowa w ust.1, poświadczający udział w kursach i zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wystawiany jest na podstawie potwierdzenia wpłaty dokonanej przez słuchacza.

§ 9

Nadzór ogólny nad kształceniem w ramach UTW sprawuje prorektor właściwy do spraw kształcenia i studentów.