A A A drukuj

Kierunki na Wydziale Zarządzania

Kierunek: Analityka gospodarcza
Głównym celem kształcenia na kierunku Analityka gospodarcza jest rozszerzenie oferty dydaktycznej w zakresie zgodnym z aktualnym i przewidywanym zapotrzebowaniem krajowego i globalnego rynku pracy oraz priorytetowych kierunków rozwoju kraju i regionu. ... więcej

Kierunek: Informatyka stosowana
Program studiów kierunku Informatyka stosowana obejmuje wszystkie przedmioty wchodzące w skład kanonu informatyki. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw informatyki, budowy i zasad działania systemów komputerowych, programowania, baz danych, systemów operacyjnych, sieci komputerowych oraz projektowania systemów informacyjnych. Program kształcenia zawiera również matematykę i statystykę. ... więcej 

Kierunek: Innowacje w biznesie Innowacje w biznesie
To nowy kierunek studiów
(stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia), uruchamiany po raz pierwszy w roku akademickim 2017/2018. Stanowi on efekt występujących potrzeb rynkowych w odniesieniu do specjalistów w zakresie innowacyjności w biznesie i komercjalizacji wiedzy, ze szczególnym ukierunkowaniem na funkcjonowanie sektorów kreatywnych... więcej

Kierunek: Marketing i komunikacja rynkowa
Jest to unikatowy w południowej Polsce kierunek przygotowany z myślą o kształceniu wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu. Zajęcia pozwalają zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności tworzenia strategii marketingowych, zarządzania produktem oraz realizacji działań promocyjnych. ... więcej

Kierunek: Rachunkowość i controlling
Kierunek Rachunkowość i controlling ma charakter unikatowy w skali kraju. Powstał w wyniku kilkuletnich prac prowadzonych w Katedrze Rachunkowości oraz Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw.  Z sukcesem zakończone działania ukierunkowane były na stworzenie planu i programu studiów dostarczającego nowoczesnej wiedzy z zakresu rachunkowości i controllingu oraz przygotowującego studentów od strony praktycznej do przyszłej pracy zawodowej ... więcej

Kierunek: Turystyka i rekreacja
Program studiów na kierunku Turystyka i rekreacja umożliwi studentom uzyskanie wszechstronnej zarówno teoretycznej jak i praktycznej wiedzy z zakresu turystyki, hotelarstwa, gastronomii, biur podróży, systemów informatycznych w turystyce. Ułatwi to przyszłym absolwentom znalezienie pracy zarówno w kraju jak i za granicą ... więcej

Kierunek: Zarządzanie
Kierunek oferuje studentom możliwość opanowania szerokiego zakresu specjalistycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do sprawnego zarządzania rynkowo zorientowanymi przedsiębiorstwami, a także instytucjami nienastawionymi na zysk. Charakter kierunku określają przedmioty wchodzące w zakres takich dziedzin wiedzy, jak: organizacja i zarządzanie, marketing, rachunkowość i gospodarka finansowa przedsiębiorstwa, prawo gospodarcze, zarządzanie zasobami ludzkimi ... więcej

Kierunek: Applied Informatics
Applied Informatics to kierunek studiów stacjonarnych I stopnia, bazujący na programie opracowanym dla kierunku Informatyka stosowana. Przedmioty ogólne i kierunkowe są takie same, z tą różnicą, że prowadzone są one w języku angielskim. Program kierunku przygotowano na podstawie informacji od absolwentów, konsultacji z praktykami i pracodawcami oraz uwzględniając zmiany, jakie zaszły na rynku pracy w ciągu ostatnich kilkunastu lat.
.. więcej

Kierunek: Modern Business Management
Modern Business Management to nowy (od roku akademickiego 2017/2018) kierunek studiów licencjackich (I stopnia) z zakresu zarządzania, prowadzony w języku angielskim. Pozwala on na zdobycie praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, stanowiących klucz do sukcesu w nowej gospodarce.. więcej

Kierunek: Quantitative Methods in Modern Management
Quantitative Methods in Modern Management to nowy (od roku akademickiego 2017/2018) kierunek studiów magisterskich (II stopnia), prowadzony w języku angielskim, przygotowany z myślą o wykształcenie ekspertów z zakresu wykorzystywania metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu... więcej