A A A drukuj

O Wydziale

Wydział Towaroznawstwa kształci, w dziewięciu katedrach i na dwóch kierunkach, kadry zdolne do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach gospodarczych i administra-cyjnych, jak również przedsiębiorców zdolnych do prowadzenia własnych firm i podej-mowania ryzyka ekonomicznego na własny rachunek.
Absolwenci studiów towaroznawczych mogą podjąć pracę przede wszystkim w przedsię-biorstwach produkcyjnych w pionie dyrektora ds. jakości oraz w handlu krajowym i zagra-nicznym, w działach zapewnienia, kształtowania i kontroli jakości wyrobów, w działach logistyki, marketingu, zaopatrzenia i zbytu.  Znajdują też zatrudnienie w laboratoriach badawczych jednostek akredytujących i certyfikujących jakość wyrobów według wymogów norm ISO, w jednostkach certyfikujących systemy jakości wyrobów oraz w laboratoriach Inspekcji Handlowej, Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Absolwenci Wydziału mogą być także rzeczoznawcami w określonych dziedzinach oraz audytorami systemów jakości.