A A A drukuj

Regulacje prawne

Ustawy i rozporządzenia MNiSW

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27 lipca 2005 r. z późn. zm.; 
  • Ustawa z dn. 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz. U., z 2016 r.,  poz 64;
  • Rozporządzenia MNiSW z dn. 26 września 2016 r.  w sprawie warunków prowadzenia studiów, Dz, U, z 2016 r., poz. 1596;
  • Rozporządzenia MNiSW z dn. 20 września 2016 r.  w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej;
  • Rozporządzenie MNiSW z dn. 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej;
  • Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8, Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1594;

Uchwały Senatu UEK

  • Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012, z dn. 17 września 2012 r., w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;
  • Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 28/2015, z dn. 22 czerwca 2015 r., zmieniająca Uchwałę Senatu 22/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;
  • Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 42/2015, z dn. 23 listopada 2015 r.,  sprawie przyjęcia Polityki jakości kształcenia;
  • Uchwała Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 17/2017, z dn. 27 marca 2017 r., w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia i prowadzenia kierunków studiów wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie;