A A A drukuj

Organizacja i struktura WZJK

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia  

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK) realizuje zadania zgodnie z wytycznymi Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Funkcjonujący na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK) został powołany decyzją Dziekana Wydziału w 2012 r., zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu UEK nr 22/2012. W jego skład weszli przedstawiciele nauczycieli akademickich, reprezentujący kierunki studiów prowadzone na Wydziale oraz przedstawiciele studentów delegowani przez Studencką Radę Wydziału i doktorantów. W październiku 2016 r. w związku z rozpoczęciem kadencji przez nowe Władze Dziekańskie, zmodyfikowany został skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i powołano nowego przewodniczącego.Zadania i organizacja pracy Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy:

  • analiza i ocena funkcjonowania USZJK na Wydziale,
  • przygotowanie i przedłożenie Komisji Rektorskiej ds. Jakości Kształcenia, Dziekanowi oraz Radzie Wydziału sprawozdań dotyczących jakości kształcenia dla kierunków studiów I i II stopnia, na studiach doktoranckich, na studiach podyplomowych oraz dotyczące uwarunkowań jakości kształcenia;
  • przedstawienie Komisji Rektorskiej ds. Jakości Kształcenia propozycji udoskonalenia USZJK,
  • opracowanie i wdrażanie własnych procedur podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki prowadzonych kierunków i form studiów.


W ramach Zespołu wyodrębnione zostały trzy podzespoły:

  • podzespół ds. programów kształcenia,
  • podzespół ds. metod sprawdzania efektów kształcenia, kwalifikacji nauczycieli i jakości zajęć,
  • podzespół ds. uwarunkowań jakości kształcenia.


Funkcjonowanie podzespołów określają procedury odnoszące się do poszczególnych obszarów systemu zapewniania jakości (Procedury monitorowania i doskonalenia programów kształcenia).