A A A drukuj

Założenia i cele Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WEiSM

 
Systematyczna i kompleksowa ocena realizacji zakładanych efektów kształcenia,  doskonalenie jakości kształcenia i budowanie wysokiej kultury kształcenia należą do priorytetowych zadań władz Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (WEiSM).

Wysoka jakość i kultura kształcenia jest współtworzona przez wszystkich członków społeczności Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Odpowiedzialność za przebieg i rezultaty procesu kształcenia wynika z tradycji Uczelni i stanowi ważny aspekt strategii Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie.

Od 2012 roku zadania związane z podnoszeniem jakości kształcenia są realizowane zgodnie z Uczelnianym Systemem Jakości Kształcenia (USZJK), którego organizacja obejmuje Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia (WZJK) i Komisję Rektorską ds. Jakości Kształcenia, powołane na podstawie Uchwały Senatu UEK nr 22/2012.

Funkcjonujący na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Zespół ds. Jakości Kształcenia (WZJK) analizuje, koordynuje, inicjuje i ocenia działania podejmowane na rzecz doskonalenia jakości kształcenia.

Metodami wykorzystywanymi w ramach działalności Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia są głównie ankietowe badania opinii studentów na temat zajęć dydaktycznych, hospitacje zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich, badania opinii nauczycieli akademickich dotyczących osiągania zakładanych efektów kształcenia, jak również inne sposoby umożliwiające dokonywanie systematycznej i kompleksowej oceny realizowanych efektów oraz procesu kształcenia, mające na celu doskonalenie jakości kształcenia i budowanie kultury jakości.  


W realizacji obecnych zadań wykorzystuje się wieloletnie doświadczenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w zakresie dbałości o wysoką jakość kształcenia. Sięgają one początku lat 90. XX w., kiedy to po raz pierwszy podjęto badania ankietowe opinii studentów na temat jakości kształcenia. W kolejnych latach  działania te były kontynuowane i podlegały ciągłej ewaluacji. Od połowy lat 90. wsparciem dla podnoszenia jakości kształcenia były także warsztaty dydaktyczne, organizowane przez Stowarzyszenie Adiunktów i Wykładowców, poświęcone aktualnym problemom, nurtującym nauczycieli akademickich (m.in. regulacjom prawnym w szkolnictwie wyższym, etyce w szkolnictwie wyższym, ujednoliceniu wymagań i kryteriów oceny studenta, jak również jakości kształcenia). W zakresie podnoszenia jakości kształcenia i doskonalenia kompetencji dydaktycznych, istotną rolę odgrywają również projekty i działania podejmowane przez Studium Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej (do 2015 r. funkcjonujące jako Studium Doskonalenia Dydaktycznego), szczególnie poprzez wskazanie możliwości stosowania nowoczesnych metod nauczania, technik oraz środków dydaktycznych. Drugą wewnętrzną instytucją wspierającą nauczycieli akademickich, korzystających w procesie kształcenia z nowoczesnych technologii, w tym platformy e-learningowej Moodle, jest Centrum e-Learningu.

Tworząc system i podejmując działania na rzecz zapewnienia i  doskonalenia jakości kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w 2008 roku powołano pełnomocnika ds. jakości kształcenia oraz biuro pełnomocnika ds. jakości kształcenia. Biuro pełnomocnika organizuje, koordynuje i nadzoruje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia oraz doskonalenia jakości kształcenia w Uczelni.