Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

Dr Jerzy Bukowski został odznaczony 5 grudnia medalem „Pro Bono Poloniae” przyznawanym przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych osobom, które wniosły istotny wkład w upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowanie oraz popularyzację poza granicami Kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych.


Medal wręczył szef Urzędu minister Jan Józef Kasprzyk w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów królewskiej katedry na Wawelu - miejscu wiecznego spoczynku Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w 151. rocznicę Jego urodzin. W ceremonii wzięli udział wicepremier Beata Szydło, kanclerz Orderu Orła Białego sędzia Bogusław Nizieński, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, prezydent Krakowa profesor Jacek Majchrowski, liczne grono kombatantów i młodzieży
.

Jest nam miło podzielić się z Państwem informacją o wyróżnieniu książki „Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności” Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grupie „wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich”. Nagrodzona praca jest efektem współpracy 7. autorów pod redakcją prof. Jana W. Wiktora z trzech Wydziałów naszego Uniwersytetu: 1) Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 2) Wydziału Finansów i Prawa oraz 3) Wydziału Zarządzania. Zespół tworzą: prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, prof. dr hab. Jan W. Wiktor, dr hab. Paweł Bielawski, prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz, dr Jolanta Walas-Trębacz, dr hab. Joanna Wyrobek i prof. UEK dr hab. Agnieszka Żbikowska. Była to jedyna nagroda Ministra, jaką otrzymali pracownicy naszego Uniwersytetu w roku 2018 (i jedna z trzech przyznanych uniwersytetom ekonomicznym w Polsce). Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Łazienkach Królewskich w Warszawie w 3 grudnia 2018 r.

Książka została wydana przez renomowane wydawnictwo C.H. Beck w Warszawie w roku 2017. Recenzentem wydawniczym podręcznika był prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, wybitny specjalista z zakresu tytułowej problematyki książki. Rekomendacje popierające Wniosek Rektora i uchwałę Senatu UEK sporządzili profesorowie Marian Gorynia i Bogdan Nogalski.

 

Z Wniosku

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

o wyróżnienie podręcznika Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (przedstawionego na posiedzeniu Senatu UEK w dn. 5 marca 2017 r.)

 

„Książka zespołu pracowników naszego Uniwersytetu jest pierwszym w Polsce podręcznikiem dotyczącym zagadnień „zarządzania międzynarodowego”, ujętym jednak w formułę odmienną w stosunku do innych podręczników o tej tematyce. Jego zasadniczą cechą jest nowatorskie ujęcie tożsamości przedsiębiorstwa międzynarodowego, realizowanych funkcji i wskazanie kluczowych uwarunkowań funkcjonowania na rynkach międzynarodowych.

Autorzy podręcznika podejmują zasadnicze problemy zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym w specyficznym spojrzeniu, jakie stanowi perspektywa integracji zasadniczych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa: marketingu, personelu, finansów i rachunkowości. Integracja różnorodności - wyznaczonych przez te cztery funkcje - tworzy - z pewną ostrożnością - przesłanki podejścia holistycznego. Autorzy w każdym rozdziale wyraźnie akcentują, że naturę zarządzania międzynarodowego wyraża integracja wszystkich funkcji, narzędzi i elementów, funkcjonowania przedsiębiorstwa na arenie rynków międzynarodowych. Na płaszczyźnie opisu naukowego stanowi przesłankę integracji wielości odmiennych perspektyw i szczegółowych ujęć, jakich dostarcza literatura problemu. Autorzy mocno akcentują stanowisko, że dopiero łączne ujęcie wielu, różnych perspektyw badawczych daje szansę kompleksowego, właściwego spojrzenia na naturę, tożsamość i system zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Dotyczy to nie tylko zapewnienia spójności struktur i strategii w ujęciu ogólnym, ale też ich integracji w wymiarze międzynarodowym - integracji różnorodności, jaką stanowią wszystkie, zagraniczne oddziały i komórki, przez które centrala przedsiębiorstwa realizuje swoją misję i kierunkowe cele rozwoju. Podejście takie należy przyjąć za wiodące w analizie i prezentacji kluczowych problemów zarządzania międzynarodowego przedsiębiorstwem.

Istotnym czynnikiem wyznaczającym oryginalność i innowacyjność podręcznika jest skład autorski. Podręcznik jest pracą zespołową, a jego autorami są pracownicy z trzech wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalizujący się w zagadnieniach, które tworzą morfologię problematyki - architekturę strategicznych problemów zarządzania korporacją transnarodową. Taki skład zespołu - oparty z jednej strony na kryteriach merytorycznych - obszaru specjalizacji badawczej i dydaktycznej, a z drugiej - przekraczający sztywne w wielu przypadkach granice katedr i wydziałów uczelni jest wyraźnym, pozytywnym atutem podręcznika i może stanowić wzór podejścia i poziom odniesienia dla innych podręczników akademickich, które winny ukazywać, opisywać i wyjaśniać szczegółowe problemy współczesnego świata ekonomii i biznesu właśnie poprzez integrację różnorodnych podejść i punktów widzenia.

 

Z recenzji wydawniczej Prof. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja K. Koźmińskiego:

 „W pracy dostrzegam co najmniej następujące znaczące zalety:

 

·         Po pierwsze, opracowanie zawiera kompletny lub „niemal kompletny” […] ) przegląd podstawowych problemów i wyzwań zarządzania międzynarodowego. Na szczególnie pozytywną ocenę zasługuje przełamanie coraz wyraźniejszych barier dzielących subdyscypliny zarządzania i uwzględnienie aspektów finansowych i rachunkowości przedsiębiorstw międzynarodowych.

·         Po drugie, opracowanie zawiera wiele przykładów (w formie tzw. „skanerów”), często zaczerpniętych z praktyki przedsiębiorstw polskich, lub działających w Polsce. Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie odniesienie teorii do praktyki i nierzadko rodzimej praktyki.

·         Po trzecie, w pracy znaleźć można kompetentne omówienie większości najważniejszych koncepcji, teorii i modeli spotykanych w światowej i polskiej literaturze dotyczącej zarządzania międzynarodowego. Zapewnia się w ten sposób Czytelnikowi dobry punkt wyjścia do dalszych studiów.

·         Po czwarte, wszystkie rozdziały zostały opracowane przez uznanych uczonych zatrudnionych na czołowej polskiej uczelni ekonomicznej. Gwarantuje to wysoki poziom zaprezentowanego w pracy warsztatu naukowego istotny ze względu na spodziewane zastosowania dydaktyczne książki.

·         Po piąte, dzięki starannej redakcji naukowej udało się nadać pracy zwarty, jednolity charakter, wyraźnie podporządkowany wspólnej koncepcji zaakceptowanej przez wszystkich Autorów.

Autorom udało się z powodzeniem zrealizować ambitny zamiar, wychodzący naprzeciw potrzeb praktyki zarządzania, dydaktyki akademickiej, rozwoju kadr menedżerskich i dalszych badań w obszarze zarządzania międzynarodowego”.

W opinii dla Senatu naszego Uniwersytetu prof. dr. hab. M. Gorynia stwierdził:

„Opiniowana książka wypełnia – w moim przekonaniu – znakomicie wymagane kryteria nowości i oryginalności oraz posiada szereg silnych stron […].

Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym to obszar wiedzy ewoluującej w niezwykle szybkim tempie w związku z dynamicznym rozwojem procesów internacjonalizacji i globalizacji, dodatkowo przeplatanych zjawiskami kryzysowymi w gospodarce światowej. Książka podejmuje więc problematykę zarówno bardzo ważną, ale jednocześnie niezwykle aktualną, a zarazem złożoną. O aktualności podręcznika świadczą przede wszystkim odniesienia do najnowszych wyników badań w wiodących ośrodkach światowych oraz powołania na najbardziej aktualne publikacje. Pod tym względem recenzowana książka wypada wręcz wzorcowo. Należy przy tym podkreślić, że wymienione cechy problematyki analizowanej w pracy odnoszą się w wysokim stopniu zarówno do aspektów poznawczych, jak i praktycznych, w tym konsekwencji dla praktyki zarządzania przedsiębiorstwami oraz dla prowadzonej przez rządy polityki gospodarczej”.

 

Prof. dr hab. dr h.c. Multi Bogdan Nogalski, w opinii sformułowanej w imieniu własnym i Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk napisał:

 

„Podręcznik akademicki pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności, […] oceniam niezwykle wysoko. Uważam, że może ono stanowić nadzwyczaj wystarczającą podstawę do przyznania zespołowi autorów przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nagrody Zespołowej za wybitne osiągnięcia dydaktyczne za rok 2017. Owo wyróżnienie jest moim zdaniem moim zdaniem w pełni uzasadnione i z wielkim uznaniem zostanie przyjęte i zaakceptowane przez środowisko związane z dyscypliną nauki o zarządzaniu. Na to wyróżnienie prof. zw. dr hab. Jan W. Wiktor i jego Zespół w pełni zasłużyli”.

 

 

 

 

Chcielibyśmy poinformować naszą społeczność akademicką, że Chór "Dominanta" Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod dyrekcją Małgorzaty Langer-Król otrzymał najwyższą punktację na IX Międzynarodowym Festiwalu  Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w Krakowie.

W konkursie uczestniczyło w tym roku piętnaście chórów z całego świata, m.in. z RPA, Norwegii, Czech, Litwy, Rosji, Słowacji.

Nagrodą za wygraną kategorię jest Złoty Dyplom oraz statuetka Złotego Anioła.

O sukcesach będzie można przeczytać w tygodniku Gość Niedzielny , posłuchać w Kronice Krakowskiej oraz u innych partnerów festiwalu.

 

Serdecznie zapraszamy również do udziału w koncercie podczas Festiwalu Barbórkowego we Wrocławiu, który odbędzie się w sobotę 15.12.2018. Chór "Dominanta" został w tym roku zaproszony, aby zaśpiewać podczas koncertu festiwalowego w Sali Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

 

 


 

Szanowni Państwo,


informujemy o możliwości otrzymania dotacji na modernizację i zakup infrastruktury badawczej. Twa konkurs, w którym uczelnie, jednostki naukowe i konsorcja naukowe, mogą pozyskać fundusze unijne na ten cel. Do rozdysponowania jest ponad 38,5 mln zł. Wnioski należy składać do dnia 31 stycznia 2019 roku.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru i aplikowania znajdą Państwo na stronie: www.rpo.malopolska.pl w szczególności na www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/dzialanie-1-1-infrastruktura-badawcza-sektora-nauki---rpmp-01-01-00-iz-00-12-064-18

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich www.rpo.malopolska.pl/znajdz-punkt-informacyjny w Małopolsce - Infolinia: (12) 616 06 16.

 

X Kongres Ekonomistów Polskich odbędzie się jesienią 2019 r. Przygotowania do Kongresu rozpoczęły się w drugiej połowie 2017 r. od refleksji nad wypracowaniem założeń programowych. Prace zostały wszczęte w ramach Prezydium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) wraz z Zarządem Krajowym PTE.W efekcie tych prac powstał zarys propozycji programowej, która stała się przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Naukowej PTE w dniu 28 listopada 2017 r.


Pierwotnie zaproponowano następujący tytuł X Kongresu: EKONOMIA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO I SPOŁECZNIE INKLUZYWNEGO ROZWOJU. Jednocześnie pojawiła się propozycja podziału problematyki Kongresu na cztery bloki tematyczne:

 

I. Stan i perspektywy rozwoju nauk ekonomicznych - jednorodność czy pluralizm?


II. Sfera realna gospodarki - szanse, zagrożenia i wyzwania związane z obiektywnymi
trendami technologicznymi, społecznymi, politycznymi, demograficznymi, konsumpcyjnymi


III. Sfera regulacji gospodarki - rola państwa, polityka gospodarcza ze szczególnym
uwzględnieniem stabilizacji makroekonomicznej, rola organizacji ponadnarodowych,
samorząd gospodarczy, pracowniczy i zawodowy, efektywność mikroekonomiczna


IV. Kultura i edukacja ekonomiczna


Program X Kongresu Ekonomistów Polskich

 

Dr Jerzy Bukowski został odznaczony 5 grudnia medalem „Pro Bono Poloniae” przyznawanym przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych osobom, które wniosły istotny wkład w upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienie postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowanie oraz popularyzację poza granicami Kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych.


Medal wręczył szef Urzędu minister Jan Józef Kasprzyk w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów królewskiej katedry na Wawelu - miejscu wiecznego spoczynku Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w 151. rocznicę Jego urodzin. W ceremonii wzięli udział wicepremier Beata Szydło, kanclerz Orderu Orła Białego sędzia Bogusław Nizieński, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, prezydent Krakowa profesor Jacek Majchrowski, liczne grono kombatantów i młodzieży.

Jest nam miło podzielić się z Państwem informacją o wyróżnieniu książki „Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności” Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grupie „wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich”. Nagrodzona praca jest efektem współpracy 7. autorów pod redakcją prof. Jana W. Wiktora z trzech Wydziałów naszego Uniwersytetu: 1) Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, 2) Wydziału Finansów i Prawa oraz 3) Wydziału Zarządzania. Zespół tworzą: prof. dr hab. Aleksy Pocztowski, prof. dr hab. Jan W. Wiktor, dr hab. Paweł Bielawski, prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz, dr Jolanta Walas-Trębacz, dr hab. Joanna Wyrobek i prof. UEK dr hab. Agnieszka Żbikowska. Była to jedyna nagroda Ministra, jaką otrzymali pracownicy naszego Uniwersytetu w roku 2018 (i jedna z trzech przyznanych uniwersytetom ekonomicznym w Polsce). Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Łazienkach Królewskich w Warszawie w 3 grudnia 2018 r.

Książka została wydana przez renomowane wydawnictwo C.H. Beck w Warszawie w roku 2017. Recenzentem wydawniczym podręcznika był prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, wybitny specjalista z zakresu tytułowej problematyki książki. Rekomendacje popierające Wniosek Rektora i uchwałę Senatu UEK sporządzili profesorowie Marian Gorynia i Bogdan Nogalski.

 

Z Wniosku

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

o wyróżnienie podręcznika Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (przedstawionego na posiedzeniu Senatu UEK w dn. 5 marca 2017 r.)

 

„Książka zespołu pracowników naszego Uniwersytetu jest pierwszym w Polsce podręcznikiem dotyczącym zagadnień „zarządzania międzynarodowego”, ujętym jednak w formułę odmienną w stosunku do innych podręczników o tej tematyce. Jego zasadniczą cechą jest nowatorskie ujęcie tożsamości przedsiębiorstwa międzynarodowego, realizowanych funkcji i wskazanie kluczowych uwarunkowań funkcjonowania na rynkach międzynarodowych.

Autorzy podręcznika podejmują zasadnicze problemy zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym w specyficznym spojrzeniu, jakie stanowi perspektywa integracji zasadniczych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa: marketingu, personelu, finansów i rachunkowości. Integracja różnorodności - wyznaczonych przez te cztery funkcje - tworzy - z pewną ostrożnością - przesłanki podejścia holistycznego. Autorzy w każdym rozdziale wyraźnie akcentują, że naturę zarządzania międzynarodowego wyraża integracja wszystkich funkcji, narzędzi i elementów, funkcjonowania przedsiębiorstwa na arenie rynków międzynarodowych. Na płaszczyźnie opisu naukowego stanowi przesłankę integracji wielości odmiennych perspektyw i szczegółowych ujęć, jakich dostarcza literatura problemu. Autorzy mocno akcentują stanowisko, że dopiero łączne ujęcie wielu, różnych perspektyw badawczych daje szansę kompleksowego, właściwego spojrzenia na naturę, tożsamość i system zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym. Dotyczy to nie tylko zapewnienia spójności struktur i strategii w ujęciu ogólnym, ale też ich integracji w wymiarze międzynarodowym - integracji różnorodności, jaką stanowią wszystkie, zagraniczne oddziały i komórki, przez które centrala przedsiębiorstwa realizuje swoją misję i kierunkowe cele rozwoju. Podejście takie należy przyjąć za wiodące w analizie i prezentacji kluczowych problemów zarządzania międzynarodowego przedsiębiorstwem.

Istotnym czynnikiem wyznaczającym oryginalność i innowacyjność podręcznika jest skład autorski. Podręcznik jest pracą zespołową, a jego autorami są pracownicy z trzech wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalizujący się w zagadnieniach, które tworzą morfologię problematyki - architekturę strategicznych problemów zarządzania korporacją transnarodową. Taki skład zespołu - oparty z jednej strony na kryteriach merytorycznych - obszaru specjalizacji badawczej i dydaktycznej, a z drugiej - przekraczający sztywne w wielu przypadkach granice katedr i wydziałów uczelni jest wyraźnym, pozytywnym atutem podręcznika i może stanowić wzór podejścia i poziom odniesienia dla innych podręczników akademickich, które winny ukazywać, opisywać i wyjaśniać szczegółowe problemy współczesnego świata ekonomii i biznesu właśnie poprzez integrację różnorodnych podejść i punktów widzenia.

 

Z recenzji wydawniczej Prof. dr. hab. dr. h.c. Andrzeja K. Koźmińskiego:

 „W pracy dostrzegam co najmniej następujące znaczące zalety:

 

·         Po pierwsze, opracowanie zawiera kompletny lub „niemal kompletny” […] ) przegląd podstawowych problemów i wyzwań zarządzania międzynarodowego. Na szczególnie pozytywną ocenę zasługuje przełamanie coraz wyraźniejszych barier dzielących subdyscypliny zarządzania i uwzględnienie aspektów finansowych i rachunkowości przedsiębiorstw międzynarodowych.

·         Po drugie, opracowanie zawiera wiele przykładów (w formie tzw. „skanerów”), często zaczerpniętych z praktyki przedsiębiorstw polskich, lub działających w Polsce. Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie odniesienie teorii do praktyki i nierzadko rodzimej praktyki.

·         Po trzecie, w pracy znaleźć można kompetentne omówienie większości najważniejszych koncepcji, teorii i modeli spotykanych w światowej i polskiej literaturze dotyczącej zarządzania międzynarodowego. Zapewnia się w ten sposób Czytelnikowi dobry punkt wyjścia do dalszych studiów.

·         Po czwarte, wszystkie rozdziały zostały opracowane przez uznanych uczonych zatrudnionych na czołowej polskiej uczelni ekonomicznej. Gwarantuje to wysoki poziom zaprezentowanego w pracy warsztatu naukowego istotny ze względu na spodziewane zastosowania dydaktyczne książki.

·         Po piąte, dzięki starannej redakcji naukowej udało się nadać pracy zwarty, jednolity charakter, wyraźnie podporządkowany wspólnej koncepcji zaakceptowanej przez wszystkich Autorów.

Autorom udało się z powodzeniem zrealizować ambitny zamiar, wychodzący naprzeciw potrzeb praktyki zarządzania, dydaktyki akademickiej, rozwoju kadr menedżerskich i dalszych badań w obszarze zarządzania międzynarodowego”.

W opinii dla Senatu naszego Uniwersytetu prof. dr. hab. M. Gorynia stwierdził:

„Opiniowana książka wypełnia – w moim przekonaniu – znakomicie wymagane kryteria nowości i oryginalności oraz posiada szereg silnych stron […].

Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym to obszar wiedzy ewoluującej w niezwykle szybkim tempie w związku z dynamicznym rozwojem procesów internacjonalizacji i globalizacji, dodatkowo przeplatanych zjawiskami kryzysowymi w gospodarce światowej. Książka podejmuje więc problematykę zarówno bardzo ważną, ale jednocześnie niezwykle aktualną, a zarazem złożoną. O aktualności podręcznika świadczą przede wszystkim odniesienia do najnowszych wyników badań w wiodących ośrodkach światowych oraz powołania na najbardziej aktualne publikacje. Pod tym względem recenzowana książka wypada wręcz wzorcowo. Należy przy tym podkreślić, że wymienione cechy problematyki analizowanej w pracy odnoszą się w wysokim stopniu zarówno do aspektów poznawczych, jak i praktycznych, w tym konsekwencji dla praktyki zarządzania przedsiębiorstwami oraz dla prowadzonej przez rządy polityki gospodarczej”.

 

Prof. dr hab. dr h.c. Multi Bogdan Nogalski, w opinii sformułowanej w imieniu własnym i Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk napisał:

 

„Podręcznik akademicki pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności, […] oceniam niezwykle wysoko. Uważam, że może ono stanowić nadzwyczaj wystarczającą podstawę do przyznania zespołowi autorów przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nagrody Zespołowej za wybitne osiągnięcia dydaktyczne za rok 2017. Owo wyróżnienie jest moim zdaniem moim zdaniem w pełni uzasadnione i z wielkim uznaniem zostanie przyjęte i zaakceptowane przez środowisko związane z dyscypliną nauki o zarządzaniu. Na to wyróżnienie prof. zw. dr hab. Jan W. Wiktor i jego Zespół w pełni zasłużyli”.

 

 

 

 

Miło nam poinformować, że po dokonaniu oceny programowej, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, przyznało ocenę wyróżniającą dwóm kierunkom prowadzonym na naszym Uniwersytecie:

 

- ekonomia, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 

- gospodarka i administracja publiczna, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

W dniach 22-23. 10. br. Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z Zakładem Przedsiębiorczości w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowały VI Ogólnopolską Konferencję Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych.  Jest to cykliczne spotkanie gromadzące polskich akademików zajmujących się problematyką turystyki i rekreacji. W tym roku jako miejsce obrad wybrano Kraków.

 

Współpraca środowiska akademickiego z władzami miasta w Krakowie od lat przebiega bardzo konstruktywnie i owocnie, w tym przypadku również konferencję wspierali: Prezydent Miasta, reprezentowany na spotkaniu przez Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa Panią Katarzynę Gądek, Kraków Convention Bureau i Małopolska Organizacja Turystyczna, reprezentowana na spotkaniu przez Panią Katarzynę Halz oraz ICE Kraków Congress Centre, po którym oprowadzał gości Rzecznik Prasowy Biura Kongresów Pan Michał Zalewski.

 

W pierwszym dniu obrady odbywały się w Collegium Maius, a w drugim na kampusie UEK. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała w imieniu władz UJ Pani prof. dr hab. Maria Próchnicka, a w imieniu Wydziału Zarządzania UEK Pani Prodziekan prof. dr hab. Renata Seweryn. Spotkanie na naszym Uniwersytecie w drugim dniu otwarła Pani Prorektor ds. Komunikacji prof. dr hab. Janina Filek.

 

Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, wygłaszając referaty i prowadząc sesje.

 

W organizację aktywnie włączyli się Studenci kierunku Turystyka i rekreacja, specjalności Organizacja Kongresów i Wielkich Wydarzeń, traktując to jak świetną praktykę.

 

Uczestnicy ocenili konferencję jako udaną, bardzo podobał się im Campus UEK, ICE Kraków uznali za ikonę miasta, a Kraków jak zwykle wszystkich oczarował. Kolejne spotkanie, planowane za 2 lata, będzie organizował Uniwersytet Warszawski.


 

 

 

 

 

 

Listopad 2018

 

30 listopada 2018 roku

www.e-prawnik.pl

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019!

___________________________________________________________________________

28 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków

dr Michał Kudłacz z UE w Krakowie o wyzwaniach gospodarki przyszłości.

___________________________________________________________________________

26 listopada 2018 roku

TVP Kraków

dr Krzysztof Machaczka Protest przeciwko wysokim cenom paliw

___________________________________________________________________________

23 listopada 2018 roku

Gazeta Wyborcza

Afera KNF to nie wypadek przy pracy
Rozmowa z prof. Andrzejem Wojtyną wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

___________________________________________________________________________

22 listopada 2018 roku

www.sadeczanin.info

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce już za nami

___________________________________________________________________________

21 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Rozmowa o ekologii i gospodarce z prof. Łukaszem Mamicą z UE w Krakowie.

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

Dziennik Gazeta Prawna

Miasto-Idea: mechanizmy rozwoju

___________________________________________________________________________

20 listopada 2018 roku

ww.bs.net.pl

Nagrodzona najlepsza praca doktorska jest o bankach spółdzielczych

___________________________________________________________________________

19 listopada 2018 roku

www.gu.com.pl

UKNF: Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę doktorską

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

Polskie Radio Kraków
Prof. Piotr Augustyniak z UE w Krakowie o obchodach święta niepodległości.

___________________________________________________________________________

7 listopada 2018 roku

www.krakow.wyborcza.pl

Prof. Jacek Purchla: Kraków w niepodległej Polsce zrobił karierę

 

Październik 2018

 

30 października 2018 roku

www.naukawpolsce.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Dziennik Polski

Ministerialne wsparcie dla uczelni w regionie

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Polskie Radio 24

Dofinansowanie otrzymają uczelnie regionalne od MNiSW.

Rozmowa z Jarosławem Gowinem

___________________________________________________________________________

30 października 2018 roku

Gazeta Ubezpieczeniowa

Wyniki konkursu na najlepszą pracę dyplomową

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.dziennikpolski24.pl

www.gazetakrakowska.pl


Kraków. Ministerialne wsparcie dla dwóch regionalnych uczelni

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pap.pl

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.centrumprasowe.pap.pl

MNiSW: pieniądze dla regionów. Które uczelnie dostały dofinansowanie? (komunikat)

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.pulshr.pl

Popłyną pieniądze z resortu nauki do uczelni regionalnych

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.radiokrakow.p l

Ponad 326 mln zł dla 30 uczelni na projekty naukowe ważne dla regionu

___________________________________________________________________________

29 października 2018 roku

www.krakow.tvp.pl

Uniwersytet Ekonomiczny najwyżej oceniony; otrzyma 12 mln zł

 

Lipiec 2018

__________________________________________________________________________________

11 lipca 2018 roku
www.e-mielec24.pl
Konferencja naukowa - Perspektywy Rozwoju Polski w Warunkach Integracji Europejskiej

__________________________________________________________________________________

10 lipca 2018 roku
www.radiokrakow.pl
Spór o Brexit może zagrozić przyszłości Polaków na Wyspach?
Rozmowa z doktorem Marcinem Kędzierskim

__________________________________________________________________________________

5 lipca 2018 roku
www.pibr.org.pl
Polska Izba Biegłych Rewidentów partnerem XIV kongresu MBA w Krakowie

__________________________________________________________________________________

1 lipca 2018 roku
Personel i Zarządzanie
dr Anna Dolot
: Feedback - słowo klucz dla pokolenia Z

__________________________________________________________________________________

  

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów i Prawa
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem
Wydział Zarządzania

Mapa

Linki

Bip