Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Top

Baner

UEK

Menu

Prezentacja

Treść

Karty

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ma przyjemność ogłosić Konkurs na Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w latach akademickich 2015-2019.

 

Konkurs rozpoczyna się w roku akademickim 2015/2016 i jest dedykowany dla studentów II roku studiów I stopnia (studia stacjonarne) wszystkich Wydziałów Uczelni. Utworzona w ten sposób grupa bierze udział w rywalizacji w kolejnych latach studiów; 2015/2016 tj. II rok studiów I stopnia; 2016/2017 tj. III rok studiów I stopnia; 2017/2018 tj. I rok studiów II stopnia; 2018/2019 tj. II rok studiów II stopnia.


Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Mogą w nim brać udział studenci wszystkich wydziałów UEK, którzy uzyskali zaliczenie dwóch ostatni semestrów poprzedniego roku akademickiego oraz posiadają średnią nie mniejszą niż 4.5. Nie uzyskanie średniej, na którymkolwiek z okresów studiów objętym konkursem, skutkuje wyeliminowaniem z rywalizacji. W konkursie nie mogą brać udziału osoby  współorganizujące konkurs, studenci będący członkami Komisji Konkursowej oraz studenci będący na urlopie dziekańskim.

 

Aby wziąć udział w konkursie należy pobrać formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej Konkursu (http://nowa.uek.krakow.pl/pl/konkurs-absolwenta-uek.html), oraz dostarczyć podpisany oryginał w/w dokumentu do sekretariatu Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia. Rejestracji należy dokonać do 30 czerwca 2016 roku. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata należy  natomiast złożyć do 15 lipca każdego roku akademickiego. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany powyższego harmonogramu konkursu. 
Kryterium oceniania:
- najważniejszym kryterium są wyniki w nauce – waga 90 pkt. (średnia ocen* waga90);
- kryterium udziału czynnego w Kołach Naukowych – 5pkt.  
- kryterium udziału w życiu sportowym lub kulturalnym Uczelni – waga 5pkt.

Wszystkie osiągnięcia studentów muszą być odpowiednio udokumentowane. Komisja Konkursowa ocenia i przyznaje punkty wspólnie każdemu kandydatowi z osobna. Komisja bierze pod uwagę wyniki z 2 i 3 roku studiów licencjackich oraz 1 i 2 roku studiów magisterskich.

Nagrody w  I edycji konkursu ufundowane zostały przez firmę PHIE InterMed Eugeniusz Grolewski. Umowa pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a firmą Pana Eugeniusza Grolewskiego została podpisana w dniu 9 listopada 2015 r. Po zakończeniu każdego roku akademickiego przyznawane jest wyróżnienie dla Najlepszego Studenta oraz nagroda cząstkowa w wysokości 2000 zł brutto, natomiast po zakończeniu całego Konkursu Komisja Konkursowa przyznaje  nagrodę główną dla Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w wysokości 10 000zł brutto.


Wszystkie informacje dotyczące konkursu na Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie publikowane będą na stronie internetowej Konkursu.


Zachęcamy wszystkich Studentów do wzięcia udziału w konkursie!

 

 

 

 

 

 

“Macro- and Microeconomic Dimensions of Europeanization”
Bezpłatny 1-semestralny kurs do wyboru w języku angielskim
dla studentów Wydziału Ekonomii i Stosunków MiędzynarodowychDla studentów Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych studiujących w języku polskim została stworzona niepowtarzalna możliwość bezpłatnego studiowania w języku angielskim jednego modułu. Aż 68 godzin zajęć jest w całości pokryte ze środków Komisji Europejskiej, a studenci po zakończeniu kursu uzyskają stosowny certyfikat. Zajęcia umożliwią zdobycie specjalistycznego słownictwa biznesowego oraz zapewnią zdobycie doświadczenia pracy projektowej w zespołach w języku angielskim, co niewątpliwie będzie atutem na rynku pracy po skończeniu studiów. Czyni to także  tę ofertę wyjątkową i prestiżową.

Kurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej przez Agencję Wykonawczą Komisji Europejskiej  ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w ramach programu Jean Monnet i jest bezpłatny dla studentów.  

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i mają charakter interaktywny (wykłady konwersatoryjne i problemowe, ćwiczenia, studia przypadków, projekty). W tym roku kurs jest oferowany po raz ostatni, jest to zatem ostatnia szansa na uczestniczenie w zajęciach MAMDE.

Zajęcia ze względu na swój międzykierunkowy charakter, będą realizowane w blokach 6x45 minut w piątki w godz. 10:30-15:35 od 26 lutego 2016 do 6 maja 2016 (10 spotkań).  Zajęcia prowadzą:

  • Prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach z Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji (zajęcia od 10:30 do 13:00, w tym 15 minut przerwy),
  • dr Piotr Stanek z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (zajęcia od 13:05 do 15:35, w tym 15 minut przerwy).  

Na podstawie decyzji Dziekana WEiSM, studenci tego Wydziału (dla których realizowany jest projekt) na podstawie swojej deklaracji mają możliwość wyboru tego kursu zamiast jednego lub dwóch innych kursów do wyboru (maksymalnie 6 ECTS). Może to też być dodatkowy kurs poza programem studiów.

Zapisy na zajęcia są dostępne dla studentów Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (min. II rok studiów, wszystkie kierunki). Istnieje możliwość warunkowego przyjęcia na kurs studentów innych kierunków.

Zapisy na kurs w języku angielskim „Macro- and Microeconomic Dimensions of Europeanization” (MAMDE) o łącznej liczbie 68 godzin dydaktycznych i 6 punktach ECTS odbywają się do 10.02.2016 włącznie na adres mailowy Krzysztof.Wach@uek.krakow.pl. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.jean.monnet.uek.krakow.pl

Warunki rekrutacji:
-mailowe przesłanie formularza zgłoszeniowego w wyznaczonym terminie (formularz do pobrania TUTAJ )
-deklarowana znajomość języka angielskiego umożliwiająca uczestnictwo w zajęciach

Poszukiwani doktoranci UEK
do poprowadzenia zajęć dla licealistów
 

 

O projekcie

Innowatorium Tydzień Przedsiębiorczości to projekt edukacji ekonomicznej młodzieży, angażujący doktorantów najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce, realizowany od marca 2009 roku, w ramach akcji edukacyjnych rozwijanych przy „Olimpiadzie Przedsiębiorczości”. Do tej pory przeprowadzono 28 edycji Innowatorium, a wzięło w nich udział ponad 1200 uczniów z 88 szkół, z 50 miejscowości. Na semestr wiosenno-letni 2016 roku zaplanowano kolejne cztery edycje.

Innowatorium to 5-dniowe zajęcia warsztatowe z zakresu zarządzania i ekonomii dla licealistów z niewielkich miejscowości (do 30 tys. mieszkańców) całej Polski. Każdego dnia zajęcia prowadzi inny wykładowca i inny jest ich temat (spośród 5 bloków tematycznych). Grupy uczestników liczą 45-50 osób.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi i poszerzanie ich horyzontów. Program ma inspirować ich do dalszego pogłębiania zagadnień z zakresu zarządzania i ekonomii. Jego celem jest kształcenie ekonomiczne uczestników zajęć, zaciekawienie ich problemami z praktyki gospodarczej ale również przygotowanie młodzieży do praktycznego zastosowania pozyskanej wiedzy. Tematy poruszane w ramach Innowatorium znacznie wykraczają poza program zajęć z przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej.

Każde zajęcia składają się z merytorycznej części wprowadzającej oraz ćwiczeń i warsztatów aktywizujących grupę. Po zajęciach uczestnicy każdorazowo wypełniają ankietę oceniającą ich realizację. Uczniowie oraz ich szkoły otrzymują na zakończenie projektu certyfikaty potwierdzające udział w Innowatorium. Dodatkowo szkolnym bibliotekom przyznawane są pakiety książek tematycznie związanych z realizowanymi zajęciami.

Za prowadzenie zajęć Fundacja oferuje wynagrodzenie.

Więcej o projekcie: www.olimpiada.edu.pl/strona/32/p/Innowatorium

Poszukujemy

Poszukujemy doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy mogą przygotować i poprowadzić autorskie czterogodzinne warsztaty dla młodzieży w ramach jednego z poniższych bloków tematycznych:

1.  Strategie przedsiębiorstw (współczesne strategie konkurencji, rozwój przedsiębiorstw, współczesne koncepcje zarządzania),

2.    Marketing (strategie, narzędzia, współczesne koncepcje, formy),

3.  Zarządzanie zasobami ludzkimi (polityka personalna z omówieniem poszczególnych elementów, trendy HR, praktyczne aspekty),

4.  Miękkie elementy zarządzania (techniki menedżerskie, praca zespołowa, zarządzanie czasem, przywództwo, psychologia biznesu, kultura organizacyjna),

5.     Finanse (współczesne trendy w finansach, rynek kapitałowy, strategie inwestycyjne).

 

Wymagania

-       Status doktoranta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

-     znajomość różnorodnych metod dydaktycznych oraz umiejętność ich  odpowiedniego doboru w zależności od potrzeb grupy,

-        umiejętność dzielenia się wiedzą,

-        wysoki stopień komunikatywności i zdolności interpersonalnych,

-        wysoka kultura osobista,

-          zainteresowania naukowe w zakresie jednego z ww. bloków tematycznych,

-       mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (optymalnie: w grupie wiekowej 16-18 lat).

Zgłoszenia

Osoby zainteresowanie udziałem w projekcie w roli prowadzącego zajęcia dla młodzieży prosimy o przesłanie swojego CV na adres e-mail: biuro@olimpiada.edu.pl do 5 lutego 2016 r.

Organizatorzy poproszą wybrane osoby o przygotowanie autorskiego programu oraz scenariusza zajęć warsztatowych i na tej podstawie dokonają wyboru prowadzących zajęcia.

Organizator projektu

Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, założona przez pięć publicznych uczelni ekonomicznych: Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Działalność Fundacji służy doskonaleniu jakości kształcenia oraz propagowaniu najlepszych wzorców edukacji ekonomicznej. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez budowę standardów kształcenia, akredytację kierunków studiów, promowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu, projekty edukacji ekonomicznej adresowane do uczniów (Olimpiada Przedsiębiorczości, Akademia Młodego Ekonomisty, Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy), studentów oraz nauczycieli szkolnych i akademickich. Prowadzi także niepubliczne liceum, plasujące się na wysokich miejscach w rankingach wśród warszawskich szkół.

Projekt „Innowatorium Tydzień Przedsiębiorczości” realizowany jest dzięki wsparciu Partnerów Strategicznych Olimpiady Przedsiębiorczości – NBP oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Projekt realizowany jest przy współudziale:

 
 

 

 


Profesorowie naszej Uczelni w składzie Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk

 

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN na kadencję 2016-2019:
prof. dr hab. Jacek Osiewalski - wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Sokołowski
prof. dr hab. Józef Pociecha
prof. UEK dr hab. Mateusz Pipień

Komitet Nauk Demograficznych Pan na kadencję 2015-2018:
dr hab. Jolanta Kurkiewicz
prof. dr hab. Józef Pociecha  

 

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN na kadencję 2015-2018:
prof. dr hab. Jacek Jakub Osiewalski
prof. dr hab. Stanisław Owsiak - wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
prof. dr hab. Andrzej Wojtyna
prof. dr hab. Jerzy Hausner     

Komitet Nauk o Finansach PAN na kadencję 2015-2018:
prof. dr hab. Stanisław Owsiak
prof. dr hab. Maria Sierpińska

 

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN na kadencję 2015-2018:
prof. dr hab. Jerzy Hausner
prof. dr hab. Aleksy Pocztowski - wiceprzewodniczący
 
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN na kadencję 2015-2018:
prof.  dr hab. Ryszard Borowiecki - wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Janusz Czekaj - Komisja Wyborcza
prof. dr hab. Jan W. Wiktor - Komisja Wyborcza

 

Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski został przez przedstawicieli 17 krajowych stowarzyszeń wybrany na członka Komitetu Finansowego Międzynarodowej Federacji Towarzystw Klasyfikacyjnych IFCS.

Gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy dalszych sukcesów w karierze naukowej!

XIII Ogólnopolska Sesja Naukowa z cyklu „Wyzwania Zarządzania Jakością” organizowana przez  Koło Naukowe Zarządzania Jakością już 20-22 kwietnia 2016 r. na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Konferencja WZJ stanowi forum wspólnej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy studentami, pracownikami naukowymi oraz przedstawicielami świata biznesu z całego kraju.  Co roku powstaje również obszerna publikacja materiałów konferencyjnych pod redakcją dra inż. Marka Salerno-Kochana. W trakcie pierwszego dnia Konferencji przeprowadzone zostanie szkolenia dotyczące zagadnienia Hoshin Kanri.

Konferencja składa się z kilku sesji referatowych z panelami dyskusyjnymi, oddzielonych przerwami kawowymi, podczas których można porozmawiać z autorami prezentacji i posterów oraz poznać sympatyków jakości ze świata nauki i biznesu.

Tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianym zarządzaniem jakością, zarządzaniem środowiskiem, zarządzaniem BHP, branżowymi systemami zarządzania, koncepcjami i narzędziami zarządzania jakością, zarządzaniem personelem w kontekście jakości, zarządzanie projektami w  jakości, czy też skutecznością i efektywnością zarządzania systemowego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: http://wzj2016.jimdo.com/  oraz na stronie Koła Naukowego Zarządzania Jakością: http://knzj.uek.krakow.pl/.

Do zobaczenia!

Profesorowie naszej Uczelni w składzie Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk

 

Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN na kadencję 2016-2019:
prof. dr hab. Jacek Osiewalski - wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Sokołowski
prof. dr hab. Józef Pociecha
prof. UEK dr hab. Mateusz Pipień

Komitet Nauk Demograficznych Pan na kadencję 2015-2018:
dr hab. Jolanta Kurkiewicz
prof. dr hab. Józef Pociecha  

 

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN na kadencję 2015-2018:
prof. dr hab. Jacek Jakub Osiewalski
prof. dr hab. Stanisław Owsiak - wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
prof. dr hab. Andrzej Wojtyna
prof. dr hab. Jerzy Hausner     

Komitet Nauk o Finansach PAN na kadencję 2015-2018:
prof. dr hab. Stanisław Owsiak
prof. dr hab. Maria Sierpińska

 

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN na kadencję 2015-2018:
prof. dr hab. Jerzy Hausner
prof. dr hab. Aleksy Pocztowski - wiceprzewodniczący
 
Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN na kadencję 2015-2018:
prof.  dr hab. Ryszard Borowiecki - wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Janusz Czekaj - Komisja Wyborcza
prof. dr hab. Jan W. Wiktor - Komisja Wyborcza

 

Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski został przez przedstawicieli 17 krajowych stowarzyszeń wybrany na członka Komitetu Finansowego Międzynarodowej Federacji Towarzystw Klasyfikacyjnych IFCS.

Gratulujemy Panu Profesorowi i życzymy dalszych sukcesów w karierze naukowej!

Dr Joanna Mrówka z Katedry Matematyki fotografuje od dawna. Jest członkiem Krakowskiego Klubu Fotograficznego, współpracuje z Agencją Fotograficzną Forum.
 
W ubiegłym dr Joanna Mrówka roku zdobyła I nagrodę w Wielkim Konkursie Fotograficznym National Geographic Polska w kategorii "Ludzie" oraz II miejsce w międzynarodowym konkursie fotograficznym "Street Photography Awards" w kategorii serie na portalu Lens Culture.

 

Link do wyników:
https://www.lensculture.com/2015-lensculture-street-photography-award-winners

oraz link do artykułu:
https://www.lensculture.com/articles/joanna-mrowka-streets-of-the-world-piece-by-piece
 
więcej prac autorki można znaleźć pod adresem:
https://www.flickr.com/photos/94550159@N02/

 

 

                                         Dr Joanna Mrówka z Martyną Wojciechowską i Moniką Strzelecką - zdobywczyni Grand Prix.
 


                      Zdjęcie nagrodzone I miejscem w Wielkim Konkursie Fotograficznym National Geographic Polska w kategorii "Ludzie".

XIII Ogólnopolska Sesja Naukowa z cyklu „Wyzwania Zarządzania Jakością” organizowana przez  Koło Naukowe Zarządzania Jakością już 20-22 kwietnia 2016 r. na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Konferencja WZJ stanowi forum wspólnej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy studentami, pracownikami naukowymi oraz przedstawicielami świata biznesu z całego kraju.  Co roku powstaje również obszerna publikacja materiałów konferencyjnych pod redakcją dra inż. Marka Salerno-Kochana. W trakcie pierwszego dnia Konferencji przeprowadzone zostanie szkolenia dotyczące zagadnienia Hoshin Kanri.

Konferencja składa się z kilku sesji referatowych z panelami dyskusyjnymi, oddzielonych przerwami kawowymi, podczas których można porozmawiać z autorami prezentacji i posterów oraz poznać sympatyków jakości ze świata nauki i biznesu.

Tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia związane z szeroko rozumianym zarządzaniem jakością, zarządzaniem środowiskiem, zarządzaniem BHP, branżowymi systemami zarządzania, koncepcjami i narzędziami zarządzania jakością, zarządzaniem personelem w kontekście jakości, zarządzanie projektami w  jakości, czy też skutecznością i efektywnością zarządzania systemowego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: http://wzj2016.jimdo.com/  oraz na stronie Koła Naukowego Zarządzania Jakością: http://knzj.uek.krakow.pl/.

Do zobaczenia!

KATEDRA FILOZOFII UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE
ORAZ
KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU
ZAPRASZAJĄ NA
SEMINARIUM NAUKOWE POŚWIĘCONE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Wystąpienie:
Pani Mirella Panek-Owsiańska (Forum Odpowiedzialnego Biznesu) wygłosi referat pt. 15 lat CSRu w Polsce - co nam się udało, co pozostaje wyzwaniem?

Więcej informacji na stronie www.filozofia.uek.krakow.pl/csr

Termin:
29 stycznia br. w godz. 11.00-13.00 w Katedrze Filozofii, pok. 44a, piętro IV, ul. Rakowicka 16, Kraków.

Terminy kolejnych spotkań zostały zamieszczone na stronie internetowej Katedry Filozofii: www.filozofia.uek.krakow.pl/csr

1 lutego 2016 roku
Łukasz Brzózka, absolwent AE w Krakowie
jaw.pl
nowa-energia.com.pl
zielona-energia.cire.pl
media.tauron.pl
energetykon.pl
cire.pl
"Nowy zarząd TAURON Wytwarzanie"

 

1 lutego 2016 roku
Koło Naukowe Zarządzania Jakością UEK
sigma-not.pl
"XIII Sesja "Wyzwania Zarządzania Jakością""


29 stycznia 2016 roku
Prof. Andrzej Chochół, Rektor UEK
propertynews.pl
"Wszystko o nieruchomościach komercyjnych w Małopolsce na Property Forum Kraków"

 

29 stycznia 2016 roku
Prof. Jan Czekaj

Rzeczpospolita
"Jak piromani biorą się do gaszenia pożaru"

 

28 stycznia 2016 roku
Jolanta Chmiel
agronews.com.pl
"Kierownictwo w komplecie. Prezes ARiMR powołał czterech nowych wiceprezesów"
ppr.pl
"Prezes ARiMR Daniel Obajtek powołał czterech nowych wiceprezesów"
wnp.pl
"ARiMR ma czterech nowych wiceprezesów"
stooq.pl
"Prezes ARiMR Daniel Obajtek powołał czterech nowych wiceprezesów"
stooq.com
"Prezes ARiMR Daniel Obajtek powołał czterech nowych wiceprezesów"
portalspozywczy.pl
"ARiMR ma czterech nowych wiceprezesów"
portalsamorzadowy.pl
"Ludzie z samorządów zdominowali ARiMR. Fajger, Szymańska, Tylenda i Chmiel nowymi wiceprezesami"
polskieradio.pl
"Kierownictwo ARiMR w komplecie. Prezes powołał 4 nowych wiceprezesów"
onet.pl
"Prezes ARiMR Daniel Obajtek powołał czterech nowych wiceprezesów"
gazeta.pl
"Prezes ARiMR Daniel Obajtek powołał czterech nowych wiceprezesów"
farmer.pl
"Prezes ARiMR Daniel Obajtek powołał czterech nowych wiceprezesów"
biznes.pl
"Prezes ARiMR Daniel Obajtek powołał czterech nowych wiceprezesów"
rolnikpolski.pl
Prezes ARiMR Daniel Obajtek powołał czterech nowych wiceprezesów

28 stycznia 2016 roku
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
Gazeta.pl
"Kraków planuje pierwszy światowy szczyt Ekonomii Otwartych Oczu"
infokrakow24.pl
"Open Eyes Economy Summit: Kraków gospodarzem światowego szczytu"
krakow.pl
"Kraków gospodarzem światowego szczytu"
onet.pl
"Kraków: Pierwszy taki szczyt. "Przewyższamy Warszawę""
portalsamorzadowy.pl
"Open Eyes Economy Summit: Kraków gospodarzem światowego szczytu"
stooq.com
"Kraków planuje pierwszy światowy szczyt Ekonomii Otwartych Oczu (OEES)"
wkrakowie.pl
"OEES - Kraków gospodarzem światowego szczytu"
wp.pl
"Kraków planuje pierwszy światowy szczyt Ekonomii Otwartych Oczu (OEES)"
wp.pl
"Kraków planuje pierwszy światowy szczyt Ekonomii Otwartych Oczu (OEES)"
wyborcza.biz
"Kraków planuje pierwszy światowy szczyt Ekonomii Otwartych Oczu"
goniecmalopolski.pl
"Kraków gospodarzem światowego szczytu"
msp.krakow.pl
"Kraków gospodarzem światowego szczytu"

28 stycznia 2016 roku
Mariusz Stecki,
absolwent UEK
Dziennik Gazeta Prawna
"twarzebiznesu.pl"

 

28 stycznia 2016 roku
Elżbieta Cegła    
Dziennik Polski
Polska Dziennik Łódzki
Polska Dziennik Zachodni
Polska Gazeta Krakowska
Polska Głos Wielkopolski
"Nowoczesna gospodarka musi opierać się na wiedzy"

28 stycznia 2016 roku
Jacek Krzemiński
Gazeta Bankowa
"Mam marzenie"


28 stycznia 2016 roku
Jan Pamuła
Rzeczpospolita
Brakuje strategii dla lotnictwa

27 stycznia 2016 roku
Maria Sierpińska
pap.pl
"GRUPA LOTOS SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A."
money.pl
"LTS Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A."
inwestycje.pl
"GRUPA LOTOS: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A."
interia.pl
"LOTOS (LTS): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A."
gpwmedia.pl
"Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A."
gpwinfostrefa.pl
"GRUPA LOTOS SA Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A."
Dziennik Gazeta Prawna
"Skarb wymienił radę Lotosu"


27 stycznia 2016 roku
Krzysztof Zawadzki
wnp.pl
"Były wiceprezes Taurona w zarządzie Kopeksu"
pap.pl
"KOPEX SA Powołanie osoby zarządzającej."
nettg.pl
"Górnictwo: zarząd Kopeksu się powiększył"
money.pl
"KPX powołanie członka Zarządu"
inwestycje.pl
"Skrócona nazwa emitenta KOPEX S.A. Temat Powołanie osoby zarządzającej."
interia.pl
"KOPEX (KPX): Powołanie osoby zarządzającej. (raport nr 10/2016)"
gpwmedia.pl
"Powołanie osoby zarządzającej."
gpwinfostrefa.pl
"KOPEX SA Powołanie osoby zarządzającej."


26 stycznia 2016 roku
Kadra GAP AZS UEK
futmal.pl
"KLF: Dream Team Lex górą w meczu na szczyci"
sportowetempo.pl
"16 drużyn zagra w weekend w Memoriale im. Stanisława Syrdy"

26 stycznia 2016 roku
Halina Siodłak
Polska Gazeta Krakowska
"Radni przeprowadzili na sesji rozmowę kwalifikacyjną z kandydatką na skarbniczkę"

26 stycznia 2016 roku
NZS UEK
krakow.studentnews.pl
"Sylwester Banaszkiewicz, producent filmu „80 milionów” gościem „Prawie kino” na UEK"

25 stycznia 2016 roku
Jolanta Chmiel
, absolwentka UE w Krakowie
arimr.gov.pl
"Kierownictwo ARiMR w komplecie"

25 stycznia 2016 roku
Michał Wiśniewski
irka.com.pl
"Architektura w sztuce współczesnej"

21 stycznia 2016 roku
Marcin Kędzierski, Katedra Studiów Europejskich
Gazeta Pomorska
"Unia ma przed sobą większe problemy niż Polska"

21 stycznia 2016 roku
Prof. Józef Pociecha
Dziennik Polski
"Co robią u nas Ukraińcy"
"Ukraińcy szukają w Polsce pracy, a nie azylu"

20 stycznia 2016 roku
Miłosz Jabłoński
feedproxy.google.com
"Czy koncepcja „międzymorza” jest dzisiaj aktualna?"

21 stycznia 2016 roku
Prof. UEK Mariusz Andrzejewski
Puls Biznesu
"Ekspert: podatek bankowy jest potrzebny w Polsce"
Rzeczpospolita
"Mariusz Andrzejewski: Notowane przez instytucje finansowe w Polsce zyski sprawiają, że nie powinny mieć problemów z zapłaceniem podatku bankowego"
wpolityce.pl
"Podatek bankowy. Ekspert uspokaja ws. wzrostu kosztów kredytów: "Na pewno znajdą się konkurencyjne podmioty, które tego nie zrobią""
polskieradio.pl
"Podatek bankowy jest w Polsce potrzebny"

 

20 grudnia 2015 roku
Prof. Stanisław Mazur

Polityka
"Przyspieszają i zwalniają"

20 grudnia 2016 roku
Krakowska Szkoła Biznesu
Puls Biznesu
"Zaliczył Harvard, sprzedał TVN, wziął PZU"

19 stycznia 2016
Prof. Andrzej Wojtyna
Gazeta Wyborcza
"Nie majstrować przy niezależności NBP"

19 stycznia 106 roku
Tomasz Mikołajko
Polska Dziennik Zachodni
sport.pl
sportmarketing.pl
pilkanozna.pl
rynekinfrastruktury.pl

przegladligowy.com
"Zmiana w zarządzie spółki TS Podbeskidzie SA"
"Zmiany w radzie nadzorczej PLK"
"Mikołajko przeszedł z Piasta do Górali"
"Podbeskidzie Bielsko-Biała. Tomasz Mikołajko nowym prezesem klubu"
"Zmiany w Podbeskidziu"

19 stycznia 2016 roku
Prof. Jan Czekaj
Rzeczpospolita
"Nagły atak S&P na P&S?"

18 stycznia 2016 roku
Uniwersytet Dziecięcy
czasdzieci.pl
"Być jak Sherlock Holmes"

18 stycznia 2016 roku
Bożena Lublińska-Kasprzak
gazeta.pl
interia.pl
parkiet.com
pb.pl
polskieradio.pl
stooq.com
rp.pl
tvn24.pl
portalsamorzadowy.pl
wp.pl
wyborcza.biz

"Bożena Lublińska-Kasprzak nie będzie już prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"
"Odchodzi prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości"
"Lublińska-Kasprzak odchodzi z PARP"
"PARP bez szefa. Lublińska-Kasprzak zrezygnowała"
"Lublińska-Kasprzak odchodzi z PARP (aktl.)"

18 stycznia 2016 roku
Klub Jageilloński UEK
radio.szczecin.pl
"Obniżony rating Polski. Ekonomiści o ewentualnych konsekwencjach"

17 stycznia 2016 roku
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
stefczyk.info
"Przemysł okrętowy zwiększył sprzedaż"
wgospodarce.pl
"Polski przemysł okrętowy zwiększył sprzedaż o 5-10 proc., ma pełny portfel zamówień"

15 stycznia 2016 roku
Prof. Jerzy Hausner, Katedra Administracji i Gospodarki Przestrzennej
bankier.pl
gazeta.pl
money.pl
pb.pl
polskieradio.pl
stefczyk.info
stooq.com
"Ekonomiści: Europa wraca na ścieżkę wzrostu; korzystne perspektywy Polski"
"Gospodarka Polski z dobrymi perspektywami. Eksperci o przyszłości naszego kraju i Europy"
"Korzystna perspektywa gospodarcza dla Polski"

15 stycznia 2016
Anna Zielonka, studenka UEK
Polska Dziennik Zachodni
"Kantyczka do Dąbrowy"

15 stycznia 2016
GAP AZS UEK
wspolnapogon.pl
"Z rekordem na Rekord"

14 stycznia 2016 roku
Jakub Kwaśny, Katedra Stosunków Międzynarodowych
timeto.pl
"Kultura została za drzwiami"
"Polityczne przetasowania z aresztowaniami w tle"
"Malowanie trawy na zielono"
"Bezrobocie nadal rośnie"

13 stycznia 2016 roku
Beata Rzepka
irka.com.pl
"Work-life balance. Jak osiągnąć równowagę w pracy i w życiu"

13 stycznia 2016 roku
Stanisław Skoczylas
kurierkolejowy.eu
"Zarząd PLK prezentuje plany na nowy rok"
rynekinfrastruktury.pl
"Nowy zarząd PKP PLK prezentuje plany na 2016 rok"

13 stycznia 2016 roku
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
gospodarkapodkarpacka.pl
"Strategia Rozwoju Powiatu Dębickiego przyjęta"
rdn.pl
"Powiat dębicki: Najdroższa strategia na Podkarpaciu"
pozytek.gov.pl
"Nabór kandydatów na ekspertów do wykazu prowadzonego w PO WER Nabór kandydatów na ekspertów do wykazu prowadzonego w PO WER: obszar"

11 stycznia 2016 roku
Prof. Jan Czekaj
Nowe Życie Gospodarcze
"Pożar w burdelu"

12 stycznia 2016 roku
Prof. Andrzej Wojtyna
Rzeczpospolita
"NBP będzie następny w kolejce do walca?"

9 stycznia 2016 roku
dr Bernard Bińczycki
pracaizdrowie.pl
"Default"

9 stycznia 2016 roku
Kadra GAP AZS
sportowebeskidy.pl
"Udane przetarcie"

9 stycznia 2016 roku
Dr Barbara Błyskal
Dziennik Polski
"Krakowski badacz odkrywa przeszłość amerykańskich Indian"

8 stycznia 2016 roku
prof. dr hab. Janusz Czekaj
Przegląd organizacji     
"ZBIGNIEW MALARA (REDAKCJA NAUKOWA) PRZYZWOITOŚĆ W ZARZĄDZANIU WYBRANE ZAGADNIENIA"
Rzeczpospolita
"Stracone ćwierćwiecze?"

8 stycznia 2016 roku
dr Piotr Sołtyk
WSPÓLNOTA
"Planowanie pracy audytora wewnętrznego"


8 stycznia 2016 roku
Koło Naukowe Informatyki
konferencje24h.pl
"12. Studencki Festiwal Informatyczny"

8 stycznia 2016 roku
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
pap.pl
"42. Sympozjum Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna"

 

8 stycznia 2016 roku
Adam Leszkiewicz
Nowa Trybuna Opolska
"Tworzymy silną grupę chemiczną, konkurencyjną na całym świecie"

8 stycznia 2016 roku
Prof. Jerzy Hausner, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
Polska Dziennik Zachodni
"Rejestr polskich grzechów głównych. Wielkich projektów nie widzę"

8 stycznia 2016 roku
dr Jan Trąbka
Dziennik Polski
"Na AGH o informatyce, i telekomunikacji"

5 stycznia 2016 roku
Małgorzata Bochenek,
absolwentka AE w Krakowie
sadeczanin.info
"Bochenek za Jękot. Pokoleniowa zmiana na stanowisku skarbnika w sądeckim starostwie."

5 stycznia 2016 roku
Rafał Brzoska, absolwent AE w Krakowie
Rzeczpospolita
"Rynek jest zmonopolizowany"

 

4 stycznia 2016 roku
dr Marek Benio, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
radiokrakow.pl

"Jak zarządzać finansami domowymi z głową?"

 

4 stycznia 2016 roku
Prof. Michał Gabriel Woźniak
wSieci
"Stres i rozum"

 

2 stycznia 2016 roku
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Gazeta Samorządu i Administracji   
"Polepszyć współpracę samorządów i organizacji pozarządowych"
Super Nowości
"PRZEPŁACILI ZA STRATEGIE"
powiatdebicki.pl
"Radni przyjęli Strategię Rozwoju Powiatu Dębickiego na lata 2015 – 2022"
30 grudnia 2015 roku
Piotr Sztembartt, absolwent AE w Krakowie
alebank.pl
"XII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych: Domki z kart czy polityka mieszkaniowa? Perspektywa 2016-2035 Strefa kodowana"

28 grudnia 2015 roku
Agnieszka Odorowicz, absolwentka AE w Krakowie
tygodnikprzeglad.pl
"Filmowcy w nowej roli"

 

28 grudnia 2015 roku
Prof. Jolanta Kurkiewicz
Dziennik Polski
"500 zł we mgle sporów i konsultacji"


28 grudnia 2015 roku
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
naszemiasto.pl
"Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza na wystawę „Katedra ormiańska i jej twórcy”"

23 grudnia 2015 roku
Zofia Dzik,
absolwentka AE w Krakowie
dlahandlu.pl
"Zofia Dzik w radzie nadzorczej InPostu"
portalspozywczy.pl
"Nowy członek Rady Nadzorczej InPost S.A."

 

22 grudnia 2015 roku
Maciej Woźniak,
absolwent UE w Krakowiebloomberg.com
"PGNIG: Powołanie Prokurenta – uzupełnienie raportu bieżącego"
gpwmedia.pl
"Powołanie Prokurenta – uzupełnienie raportu bieżącego"
biznes.interia.pl
"Powołanie Prokurenta - uzupełnienie raportu bieżącego"
inwestycje.pl
"Skrócona nazwa emitenta PGNIG Temat Powołanie Prokurenta uzupełnienie raportu bieżącego"
money.pl
"PGN powołanie prokurenta"
pap.pl
"POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA Powołanie Prokurenta - uzupełnienie raportu bieżącego"

22 grudnia 2015 roku
Krzysztof Gerula
wnp.pl
"Skład rady nadzorczej Rafako uzupełniony"

22 grudnia 2015 roku
Maria Materla
jaworzno.pl
"Jaworzno z przedstawicielem w Sejmiku Śląskim"

22 grudnia 2015 roku
Andrzej Wyrobiec
slaskie.pl
"Andrzej Wyrobiec nowym prezesem Parku Śląskiego"
tvs.pl
"Poznaliśmy nowego prezesa Parku Śląskiego"
mojchorzow.pl
"Andrzej Wyrobiec nowym prezesem Parku Śląskiego"

18 grudnia 2015 roku
Prof. Andrzej Chochół,
Rektor UEK
Wprost"Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie doktorem Honoris Causa Grand Valley State University"
Nauka w Polsce
"Prof. Andrzej Chochół otrzymał doktorat honoris causa amerykańskiej uczelni"
PolskaPrasa.pl
"Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie doktorem Honoris Causa Grand Valley State University"

18 grudnia 2015 roku
Prof. Filip Grzegorczyk
Polska Dziennik Zachodni
"Oni decydują o naszym regionie"


17 grudnia 2015 roku
Prof. Janina Filek, Katedra Filozofii UEK
Puls Biznesu
"Potrzebna zmiana"


17 grudnia 2015 roku
Prof. Jerzy Hausner, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
Rzeczpospolita
"Postulaty firm wciąż aktualne"
POLSKA The Times

"Jerzy Hausner: Takie są grzechy główne Rzeczpospolitej"


16 grudnia 2015 roku
dr Adam Michalik
lovekrakow.pl
"W tych małopolskich powiatach zarabia się najwięcej. Są niespodzianki"


16 grudnia 2015 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Dziennik Polski
"Mikołajkowy rekord znów pobity!"


16 grudnia 2015 roku
dr Tomasz Jedynak
Parkiet
"Czy warto być odpowiedzialnym społecznie? Analiza efektywności i ryzyka funduszy inwestycji społecznie odpowiedzialnych"


16 grudnia 2015 roku
Prof. Jan Czekaj
Rzeczpospolita
"Po co nam podatek bankowy"


15 grudnia 2015 roku
Aleksandra Rój
powiat.bedzin.pl
"Stypendia Powiatu Będzińskiego rozdane!"

 

14 grudnia 2015 roku
Ewa Łuczyk, absolwentka AE w Krakowie
pandl.pl
"Pani Ewa Łuczyk dołączyła do Zarządu ZM Henryk Kania"

14 grudnia 2015 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
rzeczpospolita.pl
Dziennik Polski
Polska Gazeta Krakowska
bankier.pl
biznes.pl
interia.pl
lovekrakow.pl
money.pl
onet.pl
pap.pl
pb.pl
polsl.pl
pulshr.pl
rmf24.pl
student.lex.pl
radiomerkury.pl
bankier.pl
gazeta.pl
money.pl
onet.pl
"Krakowskie kuźnie kadr"

 

12 grudnia 2015 roku
Prof. Jerzy Hausner,
Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UEK
Gazeta Wyborcza
"Państwo, czyli łup"
rdc.pl
"Prof. Jerzy Hausner o raporcie „Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej”"

 

11 grudnia 2015 roku
Chór Dominanta
Gazeta Wyborcza
"KONCERT W ROCZNICĘ STANU WOJENNEGO"

11 grudnia 2015 roku
Kadra GAP AZS UEK
Polska Gazeta Krakowska
"Kalendarzyk sportowy"
"Futsal wraca pod Wawel! Akademicy wygrywają w Pucharze"

Dziennik Polski
"Nowa siła halowego futbolu pod Wawelem"
Gazeta Pomorska
"Będzie medal na święta?"
Nowości
"NA LIGOWYCH BOISKACH/WYNIKI"

 

10 grudnia 2015 roku
dr Marek Benio, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
gazetabiznesowa.pl
polskaprasa.pl
serwisy.gazetaprawna.pl
Dziennik Gazeta Prawna
"Firmy delegujące za granicę nie ominą oskładkowanie zleceń"
"Ściągawka: ZUS radzi, jak liczyć składki od zleceń"

10 grudnia 2015 roku
Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK
Super Nowości
"Strategia powiatu czy zbiór ogólników?"

9 grudnia 2015 roku
dr hab. Kazimierz Górka
Aura
"Utworzenie parku narodowego de lege lata"

9 grudnia 2015 roku
Prof. Jerzy Hausner, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej
galicjusz.pl
Eksperci: ucieczka od odpowiedzialności największym grzechem Rzeczypospolitej
Polityka
"Państwo i my"
gazeta.pl
"Zespół prof. Hausnera publikuje raport "Osiem Grzechów Głównych RP". Numer jeden to "ucieczka od odpowiedzialności". Co jeszcze?"

 

9 grudnia 2015 roku
Agnieszka Odorowicz, absolwentka AE w Krakowie
gpwinfostrefa.pl
inewsmedia.pl
manager24.pl
parkiet.com
rp.pl
satkurier.pl
smsexpert.pl
telepolis.pl
telix.pl
telko.in
tvpolsat.info
wirtualnemedia.pl
Rzeczpospolita
interia.pl
money.pl
pap.pl
parkiet.com
rp.pl
telepolis.pl
CYFROWY POLSAT SA Zmiany w składzie zarządu Cyfrowego Polsatu S.A.

8 grudnia 2015 roku
Krakowska Szkoła Biznesu UEK
wgospodarce.pl
stooq.pl
stooq.com
onet.pl
money.pl
biznes.pl
gazeta.pl
warszawa.eska.pl

"Uczelnie wyższe w Polsce. To najlepsze studia, zobacz ranking"
"SGH: Najlepsze studia MBA w Polsce"
propertynews.pl
Polskie miasta potrafią "szyć na miarę"

7 grudnia 2015 roku
Jakub Fita
przeglad.olkuski.pl
"Robert Nielaba nowym Prezesem ZGK „Bolesław”"

7 grudnia 2015 roku
Krzysztof Bałata
mylomza.pl
"Będzie zmiana na stanowisku dyrektora szpitala?"

7 grudnia 2015 roku
Bartosz Makowiec
Echo Górnośląski Tygodnik Regionalny
"Stypendium „Qdtd" rozdane"

7 grudnia 2015 roku
13. Festiwal Górski
outdoormagazyn.pl
13. Krakowski Festiwal Górski przeszedł do historii
sport.freestyle.pl
„Adventures of the Dodo” zdobył Grand Prix 13. KFG
Tygodnik Podhalański
"Filmy, pokazy i jeszcze więcej"

 

7 grudnia 2015 roku
JM Rektor Andrzej Chochół
Gazeta Ubezpieczeniowa
"Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów"

7 grudnia 2015 roku
Prof. Wanda Sułkowska
Gazeta Ubezpieczeniowa
"Ubezpieczenia na rzecz gospodarki globalnej, sektorów i regionów"

7 grudnia 2015 roku
dr hab. Jacek Klich
Polska Gazeta Wrocławska
"Własna firma – potencjał jest, gorzej z chęciami"

5-6 grudnia 2015 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Gazeta Wyborcza
gospodarkapodkarpacka.pl
krakow.pl
"WSPÓŁPRACA I DIALOG"
"Pracownia Miast. Jak będzie się rozwijał Kraków?"
"Jak rynki finansowe zmieniają nasze życie? Relacja z konferencji WSIiZ"
"Lokalne firmy zmienią Kraków w metropolię"
"Co zrobić, by Kraków był zielony?"
"Jak rewitalizować Kraków?"
"Pracownia miast. Co zrobić, by Kraków był miastem zielonym?"
"Pracownia miast. Kiedy Kraków będzie smart?"

4 grudnia 2015 roku
Kadra GAP AZS UEK
ligowiec.net
"Zero-Czwórka czeka na rywala"


4 grudnia 2015 roku
Prof. Tadeusz Grabiński
mojasocjologia.pl
"Prof. Grabiński: mój raport powstał w trosce o dobro poziomu polskiego szkolnictwa"

 

4 grudnia 2015 roku
Prof. Krzysztof Wach
wyborcza.pl
"Pracownia Miast. Jak powinien się rozwijać Kraków?"

 

4 grudnia 2015 roku
Prof. Jerzy Hausner, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UEK
Ogólnopolska Gazeta Finansowa
VIII edycja CFO European Summit

4 grudnia 2015 roku
Piotr Kazimierczak
Ogólnopolska Gazeta Finansowa
"WHO IS WHO - OSOBOWOŚCI BRANŻY WINDYKACYJNEJ"

3 grudnia 2015 roku
dr Justyna Pawlak
magiel.waw.pl
"Eee…nauka?"

3 grudnia 2015 roku
Prof. Dariusz Wędzki
rynek-kolejowy.pl
"Kim są nowi członkowie Rady Nadzorczej PKP SA?"

3 grudnia 2015 roku
Iwona Gruszka
StrefaImpez.pl
Geek Girls Carrots Rzeszów #18

 

2 grudnia 2015 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

msp.krakow.pl
"Pracownia miast: Kraków"

2 grudnia 2015 roku
13. Krakowski Festiwal Górski
onet.pl
outdoormagazyn.pl
goryonline.com
climb.pl
"13. Krakowski Festiwal Górski w dniach 4-6 grudnia 2015 w Krakowie"
"13. Krakowski Festiwal Górski już w ten weekend"
"Już jutro zaczyna się 13. Krakowski Festiwal Górski!"
festiwalbiegowy.pl
13. Krakowski Festiwal Górski z gwiazdami. I konkursem
Tygodnik Podhalański
Już za tydzień Krakowski Festiwal Górski
Dziennik Polski
HISTORIA NASZEJ MIŁOŚCI, CHOĆ PRZERWANEJ, JEST BUDUJĄCA
outdoormagazyn.pl
Przed nami największy w Polsce kiermasz outdoorowy na 13. Krakowskim Festiwalu Górskim
national-geographic.pl
Krakowski Festiwal Górski już w ten weekend! Mamy dobre wieści dla miłośników gór 15. Festiwal Slajdów Podróżniczych... 15. Międzynarod ...

 

2 grudnia 2015 roku
Prof. Tadeusz Grabiński
pap.pl
"Plagiat.pl: raport o systemach antyplagiatowych nierzetelny, niezgodny ze standardami prowadzenia badań"

2 grudnia 2015 roku
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
pap.pl
"Projekt Leki 75+ na ukończeniu. Seniorzy to finansowe wyzwanie dla samorzadów"
portalsamorzadowy.pl
Projekt Leki 75+ na ukończeniu. Seniorzy to finansowe wyzwanie dla samorzadów

 

2 grudnia 2015 roku
Prof. Stanisław Owsiak
gospodarkapodkarpacka.pl
"Czym jest finansjalizacja"

 

1 grudnia 2015 roku
Prof. dr hab. Jan Czekaj
Rzeczpospolita
"Rozczarowań rządem ciąg dalszy"

 

1 grudnia 2014 roku
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK
nck.pl
"Sympozjum XLI podsumowanie"

 

1 grudnia 2015 roku
Rafał Brzoska
alebank.pl
"Strefa VIP: Nieustraszony pogromca innowacji - Wyprawa 10 Strefa kodowana"

Paralax

Wydziały

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Finansów
Wydział Towaroznawstwa
Wydział Zarządzania
Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej

Mapa

Linki

Bip